Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

Σχέσεις Τουρκίας-NATO στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας


Στο πρόγραμμα επιδόσεων για το έτος 2009 του Τουρκικού υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας, επαναπροσδιορίστηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της Τουρκίας με την Βορειοατλαντική Συμμαχία στον αμυντικό τομέα.
Σύμφωνα με αυτό η εγχώρια συνεισφορά της Τουρκίας στα νατοϊκά αμυντικά προγράμματα θα τετραπλασιαστεί μέχρι το 2010.
Το νέο πρόγραμμα επιδόσεων του Τουρκικού υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας αποσκοπεί στο να αυξήσει την επιρροή και την ισχύ της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
Οι εργασίες που εκπονούνται για την αύξηση της Τουρκικής συνεισφοράς είναι μέρος σχεδίου που αποσκοπεί οι Τουρκικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας και τα διάφορα συναφή ιδρύματα να συμβάλλουν περισσότερο στα νατοϊκά αμυντικά προγράμματα.
Το υφυπουργείο ακόμα αποφάσισε να κάνει συνεδριάσεις κατά τακτικά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ να είναι συνεχείς και συστηματικές.
Επιπλέον θα παρακολουθούνται με ενδιαφέρον οι εξελίξεις στον αμυντικό τομέα στην δομή της συμμαχίας.

http://strategy-geopolitics.blogspot.com