Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ


Απόσπασμα απο το βιβλίο "Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια",το βιβλίο που οι Εβραίοι προσπαθούν να απαγορεύσουν...

«Οι αδελφοί Ρικάρντο στην 'Αγγλία καί -ποιος άλλος;- οι Ρότσιλντ στην Γαλλία θησαυρίσανε εκμεταλλευόμενοι τίς ανάγκες τον επαναστατημένου 'Ελληνικού Έθνους, γιά όπλα καί τρόφιμα.Τά χρήματα πού προκαταβολικά άρπάξανε οι 'Εβραίοι σέ τόκους, μεσιτείες καί προμήθειες ήσαν τόσον τεράστια, ώστε προκαλέσανε τήν άντίδρασι των Φιλελλήνων Ευρωπαίων. Οι Ρικάρντο γιά νά δώσουν δάνεια, έλαβαν άπό μας προμήθεια περίπου διπλασίαν άπ όσα χρήματα είχαν συλλέξει στην Ευρώπη όλοι οι Φιλέλληνες!! Άρκεί νά διαβάσετε σέ μιά βιβλιοθήκη τους TIMES της 5 Σεπτ. 1826 οι όποιοι γράφουνε ότι «οι κύριοι Ρικάρντο τσεπώσανε (havepocteted) 64.000 Λ.» καί στίς 15 Σεπτ. 1826 σχολιάζουν:

«The pretty item reserved as commission by the contractors of the second loan (amounting to 64,000 L.) nearly doubles the voluntary contributions of all the Philhellenes in Europe, including those of committees and corporations, of colleges and universities, of classical ladies and benevolont princes -ofpriests, artists, philosophers and statesmen- the produce of benefit concerts, and the collection of charity sermons» δηλαδή: «τό δελεαστικό ποσό πού επεφύλαξαν δι εαυτούς οι εκδότες του δευτέρου δανείου (ανερχόμενο σέ 64.000 Α.) είναι σχεδόν διπλάσιον άπό τίς εθελοντικές συνεισφορές όλων των φιλελλήνων στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών των επιτροπών καί των συλλόγων τών σχολών καί τών πανεπιστημίων, τών φιλο-κλασσικών κυριών καί τών ευεργετικών πριγκήπων, τών ιερέων, καλλιτεχνών, φιλοσόφων καί πολιτικών - τού προϊόντος τών συναυλιών καί τών εράνων στίς εκκλησίες»!!! Ναί, βέβαια μας δώσανε δάνειο οι Εβραίοι καί μας γδάρανε ζωντανούς μέ τους υπερβολικούς τόκους καί τίς πρωτοφανείς προμήθειες.
Ό καθηγητής 'Ανδρεάδης στό βιβλίο του «'Ιστορία τών εθνικών δανείων» («Βιβλιοθήκη ιστορικών μελετών», αριθμ. 202, Αθ. 1904) γράφει ότι:
«οι κ.κ. Ρικάρδοι όχι μόνον ήρνήθησαν νά άναγνωρίσωσι τήν επιτροπή, άλλα καί προσεπάθησαν νά παρεμβάλωσι πάν πρόσκομμα είς τήν άνεύρεσιν της αληθείας» (ένθ. άνωτ. σελ. 26) καί αναφέρει τίς άπατες καί τους εκβιασμούς, πού της έκαναν εκείνοι οι Εβραίοι, οι όποιοι ανέβαζαν τίς μεσιτείες καί τεχνητά αΰξαιναν τήν αξία τών μετοχών (ένθ. άνωτ. σελ. 32) ή δίνανε παραγγελίας γιά ατμόπλοια χωρίς τήν έγκριση τών Ελλήνων σέ εξωφρενικές τιμές γιά νά κερδοσκοπούν (ένθ. άνωτ. σελ. 49) σχολιάζει ότι τά ποσά τον δευτέρου δανείου αντί «...νά σταλώσι κατεπειγόντως εις 'Ελλάδα, έμειναν έν 'Αγγλία, χρησιμεύσαντα μόνον εις τό νά προμηθεύσωσιν είς τους κ.κ. Ρικάρδους καί συντροφίαν μεσιτικά καί μέσον απαλλαγής είς καλήν τιμήν των ελληνικών ομολογιών, ας ούτοι ε'ιχον».Οι 'Εβραίοι Ρότσιλντ γιά νά μας παρασύρουν νά δανεισθούμε από αυτούς μας έκαναν αρχικά μιά δωρεά! καί κατόπιν δανείσανε τήν Ελλάδα μέ βαρύτατους όρους, μέ ληστρικά ωφελήματα, μεσιτείες, έξοδα εκδόσεως! καί μέ τήν έγγύησιν τών τριών Δυνάμεων!!!Στην έκμετάλλευσι πού υφιστάμεθα άπό τους Εβραίους δανειστές έβαλε τέλος ό βασιλεύς "Οθων ό όποιος «...άπό της ένηλικιώσεως αυτού ουδέν σχεδόν συνωμολόγησε δάνειον ουδέ ανεγνώρισε τά δάνεια τής ανεξαρτησίας...» (ένθ. άνωτ. σελ. 73).
Μή πληρώνοντας λοιπόν ό Οθων τους δήθεν Γάλλους καί δήθεν "Αγγλους, προκάλεσε τήν όργήν των. Τόν πολεμήσανε καί τόν ρίξανε, έν ονόματι τής δημοκρατίας καί τών λαϊκών ελευθεριών...Δυστυχώς οι ελάχιστοι έβραιοπράκτορες κατέχουν θέσεις κλειδιά στην έκπαίδευσι εξ αιτίας τής δικής μας αδιαφορίας κι αποκρύπτουν τήν αλήθεια, σχετικά μέ τήν οικονομική έκμετάλλευσι πού υπέστη τό επαναστατημένο έθνος μας άπό τήν Εβραϊκή κεφαλαιοκρατία. Γιά νά ανακαλύψετε τήν ιστορική αλήθεια πρέπει νά ερευνήσετε μόνοι σας τά αρχεία. Στην έκδοσι «Αρχείων τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας» (τόμος Α' σελ. 164, 165, 227) θά συναντήσετε τους Εβραίους τραπεζίτες αδελφούς Ρικάρντο ('Ιακώβ καί Σαμψών) πού τό 1826 ζητήσανε γιά έγγύησι τοκογλυφικών δανείων μέρος τής 'Ελλάδος!

'Ιδού τό κείμενον:


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 6η


Προεδρία του κ. Πανούτζου Νοταρά


Μετά τήν άνάγνωσιν τών χθεσινών ΠρακτικώνΑ'


Ανεγνώσθη έγγραφον του Εκτελεστικού ύπ αριθ. 19079, είς τό όποιον εγκλείει δύο αντίγραφα επιστολών του έν Λονδίνω κυρίου Ρικάρδου, διά τών οποίων προβάλλει νά προσδιορισθή έν μέρος εθνικής γής καί νά δοθή είς τους δανειστάς ή εξουσία επάνω είς αυτήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς ώρισμένη διά τό κεφάλαιον του δανείου, καί νά σταλώσι καί προϊόντα διά τήν πληρωμήν του τόκου. Αναφέρει, ακόμη, ότι οι δανεισταί δέν έμπορουν ν' αποδεχθούν τάς πράξεις των δύο απεσταλμένων επιτρόπων Ίω. 'Ορλάνδου καί Ά. Λονριώτον.'

Απόσπασμα τον από 7 Δεκεμβρίου γράμματος της εν Λονδίνω επιτροπής, διά τον οποίου έπέμφθη τό πρώτον αυτών των γραμμάτων (α).'Επειδή ένα από τά ουσιώδη αντικείμενα, τά όποια θέλονν απασχολήσει τήν σκέψιν τής Εθνικής Σννελεύσεως, θέλει ε'ισθαι καί ό τρόπος τον νά λάβη τήν άπαιτονμένην ύπόληψιν τό έλληνικόν δάνειον, διά νά έμπορέση νά διαπραγματευθή καί έτερον νέον δάνειον εκτός τής Ελλάδος διά τάς μεγάλας άνάγκας του έθνους, ή Διοίκησις έκρινε χρέος της νά καθυποβάλη αυτά εις τήν Έθνικήν Συνέλευσιν καί συνιστά συγχρόνως καί τόν κύριον κόμητα Γάμπαν, όστις ένεχείρισεν εις τήν Διοίκησιν τό τελευταίον γράμμα του κυρίου Ρικάρδου, καί έχει νά όμιλήση καί ή ευγενία του περί αυτής τής υποθέσεως.
Εν Ναυπλίω τη 10 'Απριλίου 1826Ό ΑντιπρόεδροςΓκίκας Μπότασης'Αναγνώστης ΣπηλιωτάκηςΚωνστ. Μαυρομιχάλης'Ιωάννης ΚωλέττηςΌ Προσωρινός Γεν. Γραμματεύς(Τ.Σ.) Γ. Πραΐδης(α) Απόσπασμα του από 7 Δεκεμβρίου 1825 γράμματος τής εν Λονδίνω επιτροπής, δι' ού έπέμφθη τό γράμμα του Ρικάρδου καί Σαμψών Ιακώβου.
Περικλείεται άντίγραφον τής επιστολής τών δανειστών μας κ. Ρικάρδου (καί Σαμψών Ιακώβου) τό πρωτότυπον τής οποίας εστάλη διά του ναυαγήσαντος ελληνικού πλοίου του καπ. Δημητρίου Μιαούλη. Τό ζήτημα των, κατ' αυτήν τήν έπιστολήν, θέλει σας φανή βαρύ σας φανερώσομεν δέ, ότι ζητήσαντές τους καθαρωτέραν εξήγησιν, έπληροφορήθημεν, ότι αυτοί δέν εννοούν άλλο, παρά νά βαλθή υπό τήν έξουσίαν των εν προσόιωρισμένον μέρος εθνικής γής, μέ τά προϊόντα τής οποίας νά πληρώνηται χρονικώς τό διάφορον ή μέρος του διαφόρου του δεύτερου δανείου.
Τοις έπαραστήσαμεν, ότι ή ελληνική Διοίκησις ύπεχρέωσε δι' αυτό τό δάνειον, τό όποιον, από τά 55 1/2, κατήντησεν εις τά 18, καί νά ευκολυνθούν τά μέσα διά νέον δάνειον, δίότι, λέγουν, τότε τό εδώ κοινόν ημπορεί νά συλλάβει έμπιστοσύνην. Όθεν, παρακαλείται ή σέβ. Διοίκησις νά σκεφθή βαθέως και περί του ουσιώδους τούτου κεφαλαίου καί νά τό άποφασίση τό όγληγορώτερον, δίδουσα την συγκατάθεσίν της, διότι αυτό θέλει είναι εν πολλά έπιτήδειον μέσον διά νά άναστερεωθή ή εθνική μας ύπόληψις καί διά νά ευκολυνθούν καί αι εις τά ενταύθα πράξεις μας. Ίσον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπω


Τη 10 'Απριλίου 1826 έν Ναυπλίω


Ό Προσωρινός Γενικός Γραμματεύς (Τ.Σ.) Γ ΠραΐδηςΏστε λοιπόν οι τοκογλύφοι Εβραίοι ζητούσαν «νά προσδιορισθή έν μέρος εθνικής γης καί νά δοθή εις τους δανειστάς ή εξουσία επάνω εις αυτήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς ώριαμένη διά τό κεφάλαιον τού δανείου καί νά σταλώσι καί προϊόντα διά τήν πληρωμήν του τόκου»!! κι αν δέν υποχωρούσαμε κινδύνευε ή εθνική μας ύπόληψις. Τί εκβιασμοί!! Χάριν τής ιστορίας αναφέρω ότι οι Εβραίοι απαιτούσαν ώς έγγύησιν τήν Κορινθίαν...»

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΡΑΗΛ-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


Το Ισραήλ γνωρίζει πολύ καλά να δολοφονεί βρέφη...

Η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά να δολοφονεί αιχμαλώτους.

Διαφορετικές γνώσεις ίδιο αποτέλεσμα ...

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ"


Το κεντρικό Ισραηλιτικό συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) λειτουργεί στη χώρα μας κάτω απο συνθήκες τέτοιες,που προσβάλλουν βάναυσα την Εθνική μας αξιοπρέπεια.Συνιστά "κράτος εν κράτει" μέσα στην καρδιά της Ελλάδας και αυτό συμβαίνει, όχι απλά με την ανοχή αλλα και την υπόθαλψη του πολιτικού κατεστημένου. Εάν αναλογισθεί κανείς ότι το Κ.Ι.Σ. αποτελεί τον πυρήνα των ευρισκόμενων στην Ελλάδα σιωνιστών, καθώς σύμφωνα με δήλωση του μεταστάντος προέδρου του Ι.Λόβιγγερ (περιοδικό ''Χρονικά'', Ιανουάριος 1985) "ο εν Ελλάδι εβραισμός υπήρξε ανέκαθεν σιωνιστικός", σε συσχετισμό με τη δήλωση του ιδίου ότι "ο σιωνισμός συνιστά ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα", διαφαίνεται ευκρινώς η επικινδυνότητα της εβραικής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο.
Ήδη απο το 1946, ανασυστήθηκε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, με αρχική του αξίωση να μεταβληθεί ο Αστικός Κώδικας. Η αλλαγή αυτή,είχε ως βασικό στόχο την ψήφιση ειδικού νόμου,βάσει του οποίου οι περιουσίες των αποθανόντων εβραίων, χωρίς συγγενείς, περιέρχονταν στο Κ.Ι.Σ., χωρίς μάλιστα αυτό να υποχρεούται να πληρώσει φόρο κληρονομιάς. Εκείνος ο κυβερνητικός παράγοντας που εισηγήθηκε και τελικά πραγματοποίησε αυτές τις ευνοικότατες ρυθμίσεις για τους εβραίους, ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γ.Μαύρος. Ο Μαύρος έκτοτε,κατελάμβανε τις καλύτερες θέσεις και βρισκόταν στο προσκήνιο για αρκετά χρόνια.Ήταν φανερό ότι κάποια "αόρατη" δύναμη τον βοηθούσε.
Εάν μάλιστα συσχετίσουμε το γεγονός αυτό με το ότι το πρόσωπο του ενέχεται στην υπόθεση της Κυπριακής τραγωδίας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι τον Αύγουστο του 1974 αντήλλασε αδελφικούς ασπασμούς στην Γενεύη με τους Τούρκους, γίνονται κατανοητά αρκετά στοιχεία σχετικά με το ρόλο που διεδραμάτισε..
Επανέρχομαι στο κυρίως θέμα, αξίζει να διερωτηθεί κανείς γιατί το πολιτικό κατεστημένο κατέστησε το Κ.Ι.Σ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ακόμη γιατί η Κυβέρνση της Ν.Δ. ψήφισε το υπ αριθμόν 182 προεδρικό Διάταγμα(22-3-1978) βάσει του οποίου το Κ.Ι.Σ. αποκτά δικαιώματα, τα οποία μόνο το κράτος κατέχει. Ειδικότερα, με αυτό το Π.Δ. το Κ.Ι.Σ. δικαιούται να εισπράττει φόρους για δική του χρήση , από τους εβραίους που διαμένουν στην Ελλάδα,αντί του Ελληνικού κράτους!!!
Εάν μάλιστα αναλογισθούμε ότι το Κ.Ι.Σ. έχει αυθαίρετα απαγορεύσει με αλυσίδες την διέλευση των Ελλήνων από την οδό Μελιδονή στον Κεραμεικό,όπου στεγάζεται η Συναγωγή και άλλα εβραικά διοικητικά κτίρια, σε έναν χώρο όπου βρίσκονται ερείπια του αρχαίου νεκροταφείου του Κεραμεικού, διημιουργούνται εύλογα ερωτήματικά, αναφορικά με την ταυτότητα αυτών που κατέχουν πραγματικά τα ηνία της εξουσίας στην Ελλάδα...
Θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι εντός των κόλπων του Κ.Ι.Σ. λειτουργούν και οργανώσεις απόκρυφες, όπως η σιωνιστική οργάνωση "Μπένε Μπερίτ", η δράση της οποίας είναι ιδιαίτερα ζωτική σε παρασκηνιακό επίπεδο ανά τον κόσμο, στις δραστηριότητες της δε εντάσσεται ο έλεγχος και η κατεύθυνση άλλως εβραιογενών οργανώσεων, όπως η "Ένωση Σιωνιστών Ελλάδας(!)" και ψευδομυητικών ταγμάτων, δια της διασποράς σε αυτά μελών του.
Το Κ.Ι.Σ.,πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να δέχεται περιουσίες εβραίων και να φορολογεί αυτούς, υποκαθιστώντας το ελληνικό κράτος, γεγονός πρωτοφανές, είναι παράλληλα απαλλαγμένο και το ίδιο απο την καταβολή φόρων, όσον αφορά την διαχείρηση των πόρων του. Επιπλέον,το Κ.Ι.Σ. δεν καταβάλλει κανέναν φόρο στο ελλαδικό κράτος για την απόκτηση, δωρεά, αγορά, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ενώ παράλληλα δικαιούται να εισάγει αδασμολόγητα προιόντα προς εβραική χρήση.
Κατ επέκταση,το ΚΙΣ έχει συγκροτήσει, όπως προκύπτει από τον εσωτερικό του κανονισμό, έναν αυτάρκη και αυτοδιηκούμενο οργανισμό που επεκτείνεται σε όλους τους νομοθετικούς, διοικητικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, κ.α τομείς, υποδομή η οποία απαιτείται για την λειτουργία ενός ανεξάρτητου κράτους.
Τα προνόμια τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, είναι παράνομα και αντισυνταγματικά. Μπορεί κανείς να φανταστεί να λειτουργεί στο Ισραήλ "Κεντρικό Ελληνικό Συμβούλιο", το οποίο να αποτελεί νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Ισραηλινού Κράτους και οι εν Ισραήλ ευρισκόμενοι και διαμένοντες Έλληνες να υπάγονται απ ευθείας στο Συμβούλιο αυτό,παρακάμπτοντας τελείως το Ισραηλινό Κράτος?
Θα μπορούσε μάλιστα υποστηριχθεί, χωρίς κανένα απολύτως ίχνος υπερβολής, ότι οι κατα τόπους ισραηλινές κοινότητες στην Ελλάδα, αποτελούν αυτοδιοικούμενες κοινότητες, υπαγόμενες σε μία "ομοσπονδιακή κυβέρνηση"-διοίκηση, αυτή του ΚΙΣ, ασκώντας κατ ουσίαν δοίκηση κρατικής εξουσίας.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Αποκαλύψεις πρώην αξιωματικού της ΕΥΠ για τον Αττίλα Ολγκάτς


Η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» δημοσιεύει σήμερα δηλώσεις του δημάρχου Νευροκοπίου Δράμας και πρώην αξιωματικού της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Βασίλη Γιαννόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες ο Τούρκος ηθοποιός Αττίλα Ολγκάτς είχε ομολογήσει στον ίδιο δολοφονίες που είχε διαπράξει στην Κύπρο, ως στρατιώτης των δυνάμεων εισβολής.
Ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε στο «Φιλελεύθερο» ότι είχε συναντήσει τον Τούρκο ηθοποιό Αττίλα στο ελληνικό προξενείο στην Τουρκία.
«Είχε έρθει ένας άνδρας, ευσταλής, ψηλός, που με έγγραφα αποδείκνυε ότι υπήρξε αλεξιπτωτιστής καταδρομέας του τουρκικού στρατού, που υπηρέτησε στην Κύπρο.
Μάλιστα, τα έγγραφά του τα συνόδευε διάκριση για τις ηρωικές του πράξεις», δήλωσε ο Βασίλης Γιαννόπουλος, που τότε είχε αναλάβει τη σε βάθος έρευνα του ζητήματος των αγνοουμένων της Κύπρου στην Τουρκία.
«Η μαρτυρία αυτή έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του, καθώς ήταν η πιο χαρακτηριστική ομολογία των εγκλημάτων σε βάρος των Ελληνοκυπρίων. Ήταν ένας άνθρωπος αναστατωμένος, με εμφανή σημάδια ψυχολογικής κόπωσης, ο οποίος μου εξήγησε ότι βρέθηκε στην Κύπρο κατά την εισβολή, σκότωσε ανθρώπους. Υπό το κράτος των εγκλημάτων που είχε διαπράξει και της εικόνας που είχε «καρφωθεί» στο μυαλό του, όπως μου δήλωσε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, βασανιζόμενος από τύψεις και Ερινύες για όλα όσα είχε κάνει στους Κυπρίους», διηγείται ο κ. Γιαννόπουλος.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο άνδρας του ζήτησε να μεταφερθεί στην Ελλάδα, προκειμένου «να δικαστεί αυστηρά από τα ελληνικά Δικαστήρια και να μπορέσει να ηρεμήσει».
Όλα τα έγγραφα του Τούρκου αλεξιπτωτιστή καταδρομέα αντιγράφηκαν τότε και μπήκαν σε ειδικό φάκελο που διαβιβάστηκε στις αρμόδιες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Δρομολογήθηκε μάλιστα και η μεταφορά του Τούρκου στην Ελλάδα, η οποία όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.
«Είναι πολύ πιθανό το ελληνικό προξενείο να παρακολουθείτο. Ο άνδρας αυτός έκανε το λάθος να έρθει εκεί, με συνέπεια να τον δουν οι τουρκικές Αρχές, που προφανώς θα φρόντισαν να τον... εξαφανίσουν», πιθανολογεί ο αξιωματικός.
Σήμερα, 15 ολόκληρα χρόνια μετά, ο κ. Γιαννόπουλος δηλώνει ότι έμεινε εμβρόντητος ακούγοντας αυτήν, την ίδια ιστορία από τα χείλη ενός Τούρκου ηθοποιού και μάλιστα σε... ψυχαγωγική εκπομπή.
«Η ιστορία είναι τόσο ίδια, που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Αλλά και για τη φυσιογνωμία είμαι πολύ θετικός. Ναι μεν έχουν περάσει πολλά χρόνια και τον είδα από την τηλεόραση, οπότε δεν είμαι 100% αλλά 80% σίγουρος. Αν τον δω από κοντά, θα τον αναγνωρίσω αμέσως», είπε ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
Τη μαρτυρία αυτή, που δεν είχε προηγούμενο για τις ελληνικές Αρχές, είχε μεταφέρει τότε ο πράκτορας της ΕΥΠ και στα μέλη της κυπριακής Βουλής, σε συζήτηση για τα θέματα των αγνοουμένων. Πριν από δύο χρόνια, είχε διηγηθεί την ιστορία στην εκπομπή «Φάκελοι» του Αλέξη Παπαχελά.
«Από την έρευνα και την εμπειρία μου τόσα χρόνια στο θέμα των αγνοουμένων, πιστεύω δυστυχώς, οι αγνοούμενοι έχουν εκτελεστεί. Όσες πληροφορίες είχαμε για μεταφορά τους σε φυλακές της Τουρκίας αποδείχθηκαν αβάσιμες...», ανέφερε στο «Φιλελεύθερο» ο κ. Γιαννόπουλος.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Απαιτήσεις για δικαίωση μετά την ομολογία του «Αττίλα»


Αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η δήλωση Τούρκου ηθοποιού Αττίλα Ολγκάτς ότι σκότωσε δέκα Ελληνοκυπρίους κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μολονότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για σενάριο ταινίας και όχι πραγματικότητα και ότι εάν υπάρξει σχετική προσφυγή θα αποκαλυφθεί ότι δεν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό.
Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού δήλωσε χθες ότι δεν μπορεί να αποσυρθεί η ομολογία του Τούρκου ηθοποιού Αττίλα Ολγκάτς και ότι υπάρχουν περιθώρια αξιοποίησής της. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρωτίστως είναι υπόλογη η Τουρκία για τα εγκλήματα που έχουν γίνει και γι' αυτό η προσοχή δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε ένα άτομο, είπε.
Ο κ. Κυπριανού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί και νομικά η ομολογία του Τούρκου ηθοποιού, είπε όμως ότι πρέπει να μελετηθεί πολύ προσεκτικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Εξάλλου ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Α. Λοβέρδος δήλωσε ότι «η συγκλονιστική ομολογία του Τούρκου Αττίλα Ολγκάτς θέτει στην ελληνική κυβέρνηση την υποχρέωση να απαιτήσει δικαίωση για τους πολίτες που δολοφονήθηκαν στην Κύπρο από τον εισβολέα».
Στο μεταξύ, ο Τούρκος ηθοποιός- μιλώντας στην εφημερίδα «Χουριέτ»- ζήτησε συγγνώμη επειδή χρησιμοποίησε τα ΜΜΕ για την προβολή του σεναρίου που, όπως λέει, έγραψε ο ίδιος.
«Εδώ και τριάντα χρόνια είχα στο νου μου την ιστορία αυτή», είπε ο Τούρκος ηθοποιός. «Ήθελα να γυρίσω μια ταινία όπως ο στρατιώτης Ράιαν και εργαζόμουν εδώ και πολύ καιρό πάνω σε αυτό. Ανέφερα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής το σενάριο αυτό. Ήμουν περίεργος να δω ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Σκοπός μου ήταν να προκαλέσω σοκ». «Ας γίνει προσφυγή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», πρόσθεσε.
«Αυτό θα με χαροποιήσει, διότι θα αποκαλυφθεί ότι δεν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό». Ο τουρκικός Τύπος έγραψε ότι ο Ολγκάτς το 1974 ήταν μεν ως στρατιώτης στην Κύπρο, αλλά ότι δεν ήταν μάχιμος και δεν έπιασε στα χέρια του όπλο.

Δικάστηκε για τον θάνατο Ηλιάκη...Για πρώτη φορά το δικαστήριο της Ευελπίδων δίκασε Τούρκο πιλότο, που ήταν κατηγορούμενος για τον θάνατο του κυβερνήτη της Πολεμικής μας Αεροπορίας, Κώστα Ηλιάκη, που σκοτώθηκε στις 23 Μαϊου 2006, όταν το F16 που οδηγούσε έπεσε στη θάλασσα, στη διάρκεια σύγκρουσης στον αέρα με τουρκικό αεροσκάφος που παραβίασε το FIR Αθηνών, στην Κάρπαθο.
Οι δικαστές του ΙΑ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου επέβαλαν φυλάκιση 4 ετών στον Τούρκο πιλότο Χαλί Ιμπραχίμ, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και φυσικά δικάστηκε ερήμην, αφού ούτε εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ενώ -όπως ακούστηκε στη δίκη- κλητεύθηκε ως «αγνώστου διαμονής».
Στη δίκη, την οποία προκάλεσαν με μήνυσή τους δύο δικηγόροι Κορίνθου, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση ούτε με το θύμα, ούτε με την υπόθεση, σημαντικές πτυχές της ιστορίας έμειναν σκοτεινές και ανεξερεύνητες και ερωτηματικά αναπάντητα, όπως το γιατί δεν εκπροσωπήθηκε το Δημόσιο στο δικαστήριο, όπως και η οικογένεια του νεκρού και γιατί ούτε η ελληνική πολιτεία, ούτε οι συγγενείς του Ελληνα δεν κίνησαν ποινική διαδικασία εναντίον του Τούρκου κατηγορουμένου.
Μάρτυρες τα αδέλφιαΣτη δίκη εμφανίστηκαν ως μάρτυρες δύο αδελφοί του Ελληνα πιλότου, που κατέθεσαν πως ό,τι έμαθαν, το έμαθαν από το πόρισμα της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο δεν προσκομίστηκε στο δικαστήριο, επειδή θεωρείται απόρρητο.
Οι μηνυτές δικηγόροι Νίκος Λόης και Μαρία Λαζάρου είχαν ζητήσει την τιμωρία του Τούρκου σε βαθμό κακουργήματος.
Στις καταθέσεις τους συνάδελφοι του Κώστα Ηλιάκη, τον χαρακτήρισαν «έμπειρο και ικανό», ωστόσο υποστήριξαν ότι δεν μπορεί να πει κάποιος με ακρίβεια τι έχει γίνει, εάν δεν είναι μέσα στο αεροσκάφος, επειδή στον αέρα όλα εξελίσσονται πολύ γρήγορα και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούν να αναφέρουν περισσότερα για θέματα που άπτονται εθνικής ασφάλειας.
Την ενοχή του Τούρκου πιλότου ζήτησε η εισαγγελέας του δικαστηρίου, που μίλησε για «εμφανή αμέλειά του» και τόνισε:
«Οι αδέξιοι χειρισμοί του και η διαρκής παρενόχληση που έκανε στο ελληνικό αεροσκάφος, ήταν η μόνη ενεργός αιτία της σύγκρουσης...».

Οτσαλάν κατά του Ισραήλ


Απόσπασμα από τη συνομιλία του Αμπντουλλάχ Οτζαλάν με τους δικηγόρους του στις 21 Ιανουαρίου 2009, στις φυλακές του Ιμραλί:
Μετάφραση: Σάββας Καλεντερίδης

Το Ισραήλ θέλει τη φίμωσή μου
"Αυτός που δεν θέλει να μιλάω, αυτός που θέλει τη φίμωσή μου είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ παίζει ολόκληρο τον κόσμο με το δαχτυλάκι του. Ξέρω πολύ καλά τη δύναμη και την ισχύ του Ισραήλ. Στην απολογία μου έχω αναφερθεί διεξοδικά στο θέμα. Όλοι μένουν άναυδοι με την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Δεν υπάρχει λόγος να μένουν άναυδοι. Το Ισραήλ προετοίμαζε αυτή την ιδεολογία επί 800 χρόνια, είναι μια ιδεολογία της οποίας οι ρίζες φθάνουν 2000-3000 χρόνια πίσω. Όλα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Η επίθεση στη Γάζα επαληθεύει την άποψή μου.Στην απολογία μου είπα ότι στην υπόθεση της σύλληψής μου τα 200 έθνη-κράτη του κόσμου παραδόθηκαν στο Ισραήλ. Τώρα επαληθεύομαι. Στην απολογία μου αναφέρθηκα σε δυο κεντρικά σημεία και στα δυο επαληθεύομαι.Αυτοί χρησιμοποίησαν τον χριστιανισμό, χρησιμοποίησαν το ισλάμ, ακόμα και τον ινδουισμό. Αυτοί διαμέλισαν την ισπανική αυτοκρατορία, που μετρούσε 400 χρόνια ιστορίας. Αυτοί διαμέλισαν και διέλυσαν την Αυστροουγρική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.Είπα επίσης ότι 50 αραβικά κράτη δεν κάνουν ένα Ισραήλ. Ακόμα και ο ΟΗΕ φάνηκε αδύναμος μπροστά στο Ισραήλ. Όλοι ήταν αδύναμοι μπροστά στο Ισραήλ. Εδώ και 500 χρόνια οι Εβραίοι εργάζονται από κοινού με την Αγγλία σε τρεις περιοχές. Τη Μέση Ανατολή, την Ανατολία και τον Αραβικό κόσμο. Τα έθνη-κράτη στον κόσμο είναι διακόσια τον αριθμό. Αυτά είναι κατασκευάσματα της Ολλανδίας και της Αγγλίας, εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Τα κράτη-έθνη μιλούν για ανεξαρτησία, τη στιγμή που αυτά είναι τα πιο εξαρτημένα. Είναι εξαρτημένα από τον καπιταλισμό. Κινούνται στο πλάισιο που χάραξε ο καπιταλισμός.Γιατί αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Ο Κεμάλ έμεινε ανεξάρτητος για μικρό χρονικό διάστημα. Μόρεσε να αντισταθεί μόνο 1,5-2 χρόνια απέναντι στην Αγγλία. Και ο Λένιν το ίδιο, ανεξάρτητος ήταν ένα-δυο χρόνια. Η Σοβιετική Ένωση και η Κίνα δεν μπόρεσαν να παραμείνουν ανεξάρτητες και στο τέλος επέστρεψαν στον καπιταλισμό".

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: πρόβατα ή λύκοι;


Ο μύθος του γκρίζου λύκου έχει ιδιαίτερη απήχηση στη γείτονα. Το ίδιο όμως και η ορθοδοξία. Μάλιστα η ορθοδοξία. Όσο άτοπο η και οξύμωρο να ακούγεται στην Τουρκία ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας εκδηλώνει την θέληση του να βαπτιστεί και να γίνει κοινωνός του ορθόδοξου δόγματος. Είναι με αλλά λόγια η απόδειξη ότι οι προφητείες των γερόντων της ορθοδοξίας δεν είναι μόνο κούφια λόγια. Είναι γοφιά στο στομάχι των όποιων <<έξυπνων>> που θέλουν να μας μετατρέψουν σε βουλησιαρχικά όντα χωρίς ηθικές και θεολογικές άξιες, γιατί μόνο τότε θα μπορούμε να σκεφτούμε ορθολογικά με σκοπό την κατανάλωση!!!!

Τα όσα προφητεύουν τα ασκητικά πρόσωπα της Ορθοδοξίας φυσικά δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμα και για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους όποιους μεσσιανισμούς και τελεολογικές ψυχώσεις. Ωστόσο, τα όσα προλέγονται αναφέρουν ούτε λίγο ούτε πολύ πως ο ελληνισμός θα ξαναλάμψει αφού πρώτα ο θεός θα ξυπνήσει ένα ξανθό γένος που θα παρεμβληθεί στα γεγονότα. Όλοι μα όλοι περιγελούσαν τους εκφραστές τωναπόψεων αυτών και άλλοι οι οποίοι συμφωνούσαν απέφευγαν να τις υποστηρίξουν δημόσια για να μην δεχθούν τα πυρά των <<προοδευτικών>> καιεργολαβικά ορθολογιστών. Τώρα, όμως άρχισαν να διαψεύδονται...

Το ερώτημα όμως δεν είναι το αν είναι αλήθεια πως ο ελληνισμός θα ξαναλάμψει αλλά αν οι ελληνική κοινωνία και η ελληνική κρατική δομή θα αποφασίσουν να αλλάξουν στάση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πεδίο. Και η αλλαγή στάσης προϋποθέτει την αλλαγή νοοτροπίας. Ο ωχαδερφισμός και το δόγμα των μηδενικών διεκδικήσεων έχει μετατρέψειτην Ελλάδα σε χώρο προβάτων και τους έλληνες σε ανάδελφο έθνος.Αλήθεια είμαστε 15.000.000 σε όλο τον κόσμο η μας κρύβουν τηνβιολογική συνεχεία του ελληνισμού; Αλήθεια είμαστε ένα ολοκληρωμένοέθνος , έχουμε απελευθερώσει την πρωτεύουσα μας; Η Κωνσταντινούπολη σεποιον ανήκε πριν το 1453; Στους Τούρκους , στους Βούλγαρους , στουςΛατίνους, στου σέρβους , στον ανθέλληνα Πάπα; Ένωσε η Αθήνα ποτέ τον Ελληνισμό η μήπως είναι μια από τις δυο πόλεις που εγκλημάτησαν πάνωστην δόξα των Περσικών πολέμων; Είμαστε μόνο Ρωμιοί η μόνο Έλληνες ημόνο Γραικοί ή είμαστε Έλληνες = Ρωμιοί = Γραικοί= Γιουνάν = Δαναοί;

Ποιος είναι ο απόγονος και ο κληρονόμος της κλασικής Ελλάδος , τουΕλληνιστικού και του Ελληνορωμαϊκού κόσμου; Ποιος είναι αυτός ο λαόςπου συνέθλιβε στο αιγαίο τις βαρβαρικές ορδές της Ανατολής; Ποιός διέσωσε τον ελληνικό πολιτισμό , οι Άραβες ή οι λόγιοι του βυζαντίου παρά την έντονη ορισμένες φορές αντίθεση ενός ιουδαίζοντος κομματιούτης χριστιανικής εκκλησιάς; Ποια είναι τα σύνορα του ενός πραγματικού Ελληνικού κράτους;

Σε ποιον ανήκει η Μακεδονία; Στα προτεκτοράτα των Νεοταξικών ελίτ η στον ελληνισμό; Ποιος λαός περιφρονεί την συμπρωτεύουσα τις αυτοκρατορίας και διατηρεί ένα μένος μεταξύ των νότιο- ελλαδιτών και των βόρειο-ελλαδιτών; Ποιος δεν αναγνωρίσει οτι προς τον βορρά και στην Ανατολή βρίσκονται αναρίθμητοι πυλώνες για να στυλώσουν ένα οικοδόμημα που θα αφήσει άφωνη την ανθρωπότητα και τις σκοτεινές πολιτικό-οικονομικές δυνάμεις;

Ποιος λαός έχει την ανεξίτηλα γραμμένη ευχή ή κατάρα να διαδώσει ταφώτα του Ελληνικού πολιτισμού και της ορθοδοξίας στα πέρατα τηςοικουμένης; Γιατί το Αιγαίο είναι ο ζωτικός του χώρος; Γιατί η πολιτικές τουηγεσίες τον φιμώνουν και τον παραμελούν; Γιατί του κρύβουν το μέγεθοςτης πολιτισμικής του κληρονομιάς; Γιατί η Ελλάδα εν τέλει δεν τολμά τα διεκδικήσει την πολιτική του ηγεμονία στην Νοτιανατολική Ευρώπη; Γιατί αντί στο εσωτερικό της Ελλάδος αντί να προβάλλονται οι άξιες τουΕλληνισμού - μηδέν άγαν (να μην υπερβάλεις)- μέτρον άριστο προβάλλεται η κάθε είδους διαστροφή ,ή αλητεία , ο ανθελληνισμός και ο νεοραγιαδισμός. Γιατί όλα τα ΜΜΕ προστατεύουν και εκθειάζουν έναν τερατώδη δαίδαλο πολυεδρικών οργανώσεων με στόχο τον τρόπο ζωής μας και την λαϊκή μας ομοψυχία; Ποιοι θέλουν να απαξιώσουν τις πατροπαράδοτες άξιες και έθιμα; Ποιοι μας κρατούν μακριά από τις μεγάλες αποφάσεις; Ποιοι μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποικία εξαθλιωμένων σκλάβων;Όταν απαντήσουμε στις παραπάνω ερωτήσεις θα διαπιστώσουμε ότι τοσημερινό υπόγειο της πνευματικής και πολιτικής μας ζωής οφείλεται για την δυσπραγία μας στην εξωτερική πολιτική. Οι πολιτικές μας ηγεσίες ξέρουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την Βόρεια Ήπειρο αλλά δεν το κάνουν , το ξέρουν πως στην Μικρά Ασία κρυπτό-χριστιανοί ρωμιοίπεριμένουν την αδελφική αγκαλιά και τη ανασύσταση του Ρωμαϊκού. ΣτηνΙταλία εκατομμύρια ελληνογενείς κράζουν <<ουνα φάτσα ουνα ράτσα>>. Το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει την στάση του και να απαιτήσει τον σεβασμό από τα άλλα κράτη.

Μόνο διεκδικώντας τον ηγετικό της ρόλο θα πρωτοπορήσει και τότε οι γείτονες αλλά και Νατοϊκοί αφέντες θα καταλάβουν πως η Ελλάδα και οι δυσκολοκυβέρνητοικάτοικοι της έχουν να τους επιφυλάξουν πολλές εκπλήξεις. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι το απαιτούμενο. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ,για να μην καταστροφολόγουμε , πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οιχειρισμοί του Πρωθυπουργού στην εξωτερική μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόλογοι αλλά χωρίς σοβαρή προεργασία ιδίως στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής άμυνας. Οι φωτιές του 2007 είναι με βεβαιότητααπόρροια καλά μελετημένου σχεδίου και σε χρονική περίοδο κρίσιμη γιατην σταθερότητα της χώρας (βλέπε εκλογές 2007). Το Δεκέμβριο του 2008 μια καλά οργανωμένη εξέγερση συγκλόνισε την Ελλάδα. Τα συνεργεία των μεγάλων δικτύων είχαν ήδη λάβει θέσεις για τον εξευτελισμό τηςΕλλάδος. Φυσικά τα ελληνικά ΜΜΕ έδειξαν πως ξέρουν να ευθυγραμμίζονταιμε τις εξωγενείς εντολές. Δυστυχώς ένα κόμμα του ελληνικούκοινοβουλίου φαίνεται πως υποθάλπεται την όλη κατάσταση και μάλιστατην σιγοντάριζε. Απλά κάθε κυβέρνηση που από την αρχή του ελλαδικούβίου αναλάμβανε πρωτοβουλίες για την απεξάρτηση της χώρας αντιμετώπιζετην οργή των προστάτιδων δυνάμεων ή την οσφυοκαμψια των πολιτικών τους αντιπάλων (Ιωάννης Καποδίστριας, Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ, Παπάγος, Πλαστήρας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γεώργιος Παπανδρέου, Δικτάτορας Παπαδόπουλος, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστα Καραμανλής).
Το μήνυμα που στέλνουν οι <<μεγάλοι>> στην <<μικρή>> Ελλάδα είναι σαφές.

<<Σωπάστε και μην κουνάτε να νερά , σαν πρόβατα περιοριστείτε στο μαντρί σας που εμείς θα αποφασίσουμε αν μας συμφέρει να υπάρχει>>.

Το στοίχημα για τον ελληνισμό δεν είναι να προστατεύσει όσα έχεικατακτήσει και να βρίσκεται σε αμυντική στάση. Κάποιοι μίλησαν για<<υπαρκτό ελληνισμό>> και για την ανάγκη υπεράσπισης του. Άθελα τουςπροεξόφλησαν την τύχη του ελληνισμού προσιδιάζοντας τον με το υπαρκτόσοσιαλισμό. Ο ελληνισμός πρέπει να αντεπιτεθεί εκμεταλλευόμενοςπρωτίστως τα ειρηνικά του όπλα :το πολιτισμό του , την φιλοσοφία, την Ορθοδοξία, την γλώσσα και την ιστορία. Ο ελληνισμός πρέπει να φερθεί<<βυζαντινά>> και να διδάξει στους κακούς αντιγραφείς Αμερικάνους τονσωστό τρόπο εκμετάλλευσης της <<μαλακής ισχύος>>. Αν οι συνθήκες δεν τοεπιτρέψουν τότε οι έλληνες να σφίξουν τα δόντια και να ορμήσουν σε έναπιθανό νέο <<σφαγείο>> για να νικήσουν. Σε κάθε περίπτωση οι Έλληνεςοφείλουν να αντιδράσουν ως <<Ευρωπαίοι>> ή ως <<πολιτισμένοι>> αλλά ως άλλοι λύκοι. Έξαλλου, δεν αρμόζει σε έναν αυτοκρατορικό λαό άλλη μια τεσσαρακονταετία νέο-οθωμανικής <<δημοκρατικής και αρμονικής>> διακυβέρνησης.

Ιωάννης Κανελλόπουλος
http://www.dexter-dexter1.blogspot.com/

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Ο Παπαθεμελής καταγγέλει τον Ιό της Ελευθεροτυπίας


Με μια πλήρη αναλυτική και τεκμηριωμένη επιστολή απαντά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, στις αιχμές των συντακτών του ΙΟΥ της Ελεθεροτυπίας, ότι «ενώ αδελφοποίησε την ΕΥΠ με την Mossad, ζητά τώρα την σύλληψη και παραπομπή στα δικαστήρια της Ισραηλικής ηγεσίας».

Στην επιστολή του προς την Ελευθεροτυπία και τους συντάκτες του ΙΟΥ, ο κ. Παπαθεμελής αναφέρει:Ο συντάκτης της στήλης IOSPRESS της Ελευθεροτυπίας (24/1), συγχέει λάχανα με πορτοκάλια, αναφερόμενος στις θέσεις της Δημοκρατικής Αναγέννησης και του Προέδρου της. Σε ότι μας αφορά:1. Καταγγείλαμε την γενοκτονία που διέπραξε-διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, εναντίον αθώων παιδιών και αμάχων και απευθύναμε έκκληση στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προωθήσει ψήφισμα ώστε οι «27» να ενεργοποιήσουν την «οικουμενική δικαιοδοσία» που επιτρέπει στα εθνικά δικαστήρια να διώξουν και δικάσουν τα μη υποκείμενα σε παραγραφή εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, που τέλεσαν αυτόν τον καιρό πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη του ισραηλινού κράτους.2. Υποστηρίζουμε από καιρό και εξακολουθούμε να το κάνουμε, ότι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας δεν είναι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, αλλά όπως εύστοχα τις ονόμαζε ο αείμνηστος επιφανής διπλωμάτης Μιχάλης Δούντας, σχέσεις συγκρουσιακής συνύπαρξης.Αυτό σημαίνει ότι, ο διαρκής και αδιακόπως κλιμακούμενος στρατιωτικός εκβιασμός της Άγκυρας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπισθεί με την κατευναστική πολιτική που έχει επιλέξει η πολιτική μας τάξη. Αυτή διακατέχεται από έντονο και μόνιμο φοβικό σύνδρομο το οποίο την κατευθύνει σε παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι, επιβάλλεται αλλαγή στρατηγικής. Επιβάλλεται στρατηγική αποτρεπτικής ισχύος.Δηλαδή εμείς που θέλουμε ειρήνη, πρέπει να ξέρουμε ότι ο εχθρός δεν θα μας επιτεθεί, μόνο αν ξέρει ότι δεν φοβόμαστε τον πόλεμο.Μας το ξεκαθάρισε ο Θουκυδίδης: Βιβλίο Α, κεφ. 144, 3, για όποιον θέλει να μελετήσει βαθύτερα. Έχω μιλήσει για την ανάγκη να αντιγράψουμε τους Ισραηλινούς στις αρετές τους. Όχι, χίλιες φορές όχι στα εγκλήματά τους, τα οποία καταδικάζουμε μετά βδελυγμίας.Τέλος ως υπουργός Δημόσιας Τάξης το 1994, ψάχνοντας urbi et orbi κάποια χαραμάδα φωτός για την ελληνική τρομοκρατία σε ώρες που είμασταν στο απόλυτο σκοτάδι, συμφωνήσαμε στη νομική συνεργασία με πολλές χώρες, όπως Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα, Ιράν, Συρία, Ισραήλ κ.λ.π. Τέλος, δεν ήταν δυνατόν να υπογράψω οποιαδήποτε συνεργασία ΕΥΠ-Μοσάντ, αφού η ΕΥΠ εκείνη την περίοδο, υπάγονταν στο Υπουργείο Προεδρίας και όχι στο Δημοσίας Τάξεως.Ψάξτε λοιπόν αλλού για σενάρια συνομωσίας.

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Ισραηλινοί bloggers παίρνουν θέσης μάχης


Προπογάνδα κατα παραγγελία..

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Χααρέτς το υπουργείο Απορρόφησης Μεταναστών (Εβραίων της διασποράς) άρχισε την στρατολόγηση Ισραηλινών που μιλάνε ξένες γλώσσες για να αντιμετωπίσουν την "αντισιωνιστική" προπαγάνδα (όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται) σε Αγγλικά ,Γερμανικά Ισπανικά και Γαλλικά μπλόγκ!
Ο Γενικός γραματέας του Υπουργείου Ερέζ Χαλφόν αναφερόμενος στα πρόσφατα γεγονότα (την σφαγή καλύτερα) στην Γάζα δήλωσε ότι: "κατα την διάρκεια του πολέμου προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιον τρόπο να συνεισφέρουμε και εμείς στην κοινή προσπάθεια" "Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεράστια δεξαμενή του πλέον του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων με δεύτερη μητρική γλώσσα "Οι εθελοντές θα αποστέλουν τα στοιχεία τους με email στην Γενική Διέθυνση του Υπουργείου όπου και θα καταχωρούνται με βάση τις γλωσσες που γνωρίζουν.

Κατόπιν θα "προωθούνται" στο τμήμα MME του Ισραηλινού ΥΠΕΞ ,οι υπεύθυνοι του οποίου θα τους κατευθύνουν στις ιστιοσελίδες που κρίνουν ότι είναι "προβληματικές" ,για τα περαιτέρω!

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΑΛΚΕΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ


Του ΗΛΙΑ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΥ

Τα διεθνή χαλκεία που αποτελούν τα κυρίαρχα στρατηγεία και επιτελικά κέντρα, τα οποία και χαράσσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της παγκόσμιας εξουσίας και ερήμην βεβαίως της γνώσεως και αποδοχής από τα έθνη – κράτη και από τους λαούς καταγράφονται τα εξής:

α) Το περίφημο «Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων» των ΗΠΑ (G.F.R.).
β) Η λέσχη Μπίλντεμπεργ (ΗΠΑ – Ευρώπη).
γ) Η Τριμερής Επιτροπή (ΗΠΑ). Ευρώπη – Ιαπωνία.
δ) Το παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Μέσα σε αυτά τα διεθνή πλαίσια, η Ελλάς έχει και αυτή καταστεί αδιαμφισβήτητα και στόχος βολής αυτών των κέντρων επιρροής.
Στην παγκόσμια ιστορία των εθνών, ίσως για πρώτη φορά, τα διεθνή χαλκεία των «πεφωτισμένων» συνωμοτών, που δρουν και κινούνται ύπουλα και καταχθόνια στα πολυτελή στρατηγεία τους, έχουν επιτύχει έναν απόλυτο οργανωτικό συντονισμό, παρά τις όποιες διαφορετικές «φιλοσοφίες» και συγκρουόμενα συμφέροντα που διεκδικούν σε βάρος των λαών.
Οι σύγχρονοι Καίσαρες, οι θεωρητικοί ηγέτες των «αμερικανικών» κέντρων – διεθνούς επιρροής – εξουσίας ανά τον πλανήτη κελεύουν και αποφασίζουν για τη χάραξη της διεθνούς πολιτικής, η οποία και εδράζεται στα αμιγώς καθαρά αμερικανικά συμφέροντα.
Και τι προστάζουν αυτοί οι αστέρες του διεθνούς γίγνεσθαι και της παγκοσμιοποίησης; Πρώτον να ισοπεδωθούν και να εξανεμισθούν όλοι οι πανάρχαιοι πολιτισμοί όλων των εθνών – κρατών, διότι έτσι βολεύει τη σύγχρονη Ρώμη, τις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξει το νέο οικοδόμημά της, που σήμερα ονομάζεται Νέα Τάξη - Νέα Εποχή - Παγκοσμιοποίηση.
Η επιστημονικά σχεδιασμένη διεθνής προπαγάνδα παραπληροφόρησης, φασιστικού σκοταδισμού και σατανικών σεναρίων – καθυποτάξεως και υποδουλώσεως όλων των λαών και των εθνών – με δεδομένη την πολιτική – οικονομική και επικοινωνιακή εξουσία, που διαθέτουν σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και με τους πολιτικούς υπηρέτες τους, έχει ως αποκλειστικό στόχο την ολοκληρωτική εκμετάλλευση όλων των λαών του πλανήτου.
Η παγκόσμια ενιαία κυβέρνηση, η ενιαία (δήθεν) παγκόσμια οικονομία και η κοινή θρησκεία, είναι τα πλαστά επιχειρήματα που προτάσσουν για πειθαναγκασμό κάθε ελεύθερης εθνικής φωνής.
Πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε άρθρο του στην W. Post – για ενδυνάμωση της πολεμικής βιομηχανίας των ΗΠΑ – συνιστούσε στις χώρες της Ευρώπης, την αγορά των νέων Αμερικανικών πολεμικών συστημάτων. Έργο γνωστό, άλλωστε, που θα αναλαμβάνουν, και διάφοροι Αμερικανοί Πρεσβευτές.
Μήπως κινδυνεύει η Ευρώπη από τις χώρες του τρίτου και εξαθλιωμένου κόσμου; Μήπως από τις πρώην της Σοβιετίας, οι οποίες όλες μάχονται για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, όταν είναι γνωστό ότι όλες οι χώρες του πρώην «υπαρκτού» σοσιαλισμού, του ανατολικού μπλοκ, ενεργούν, συναγωνιζόμενες μεταξύ τους ποια θα ενταχθεί πρώτη και σύντομα στη «μητρική» οικογένεια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Αλλά προς τι; Εξυπηρετεί; Ο καθολικός και συνολικός απόλυτος εξοπλισμός όλων των χωρών της Ευρώπης, κατά τον κ. Κοέν, ο οποίος μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής χαρακτηριστικά: «Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι όχι μόνο δεν έχουν επενδύσει αρκετά σε στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά ορισμένες από τις επενδύσεις τους δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα».
Η ουσία όμως είναι ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, αν επιθυμούν να πληρούν τα κριτήρια του ΝΑΤΟ στο στρατιωτικό τομέα στα πλαίσια της Συμμαχίας, αλλά χωρίς να διαχωρίζονται από αυτό.
Η εδραιωμένη πεποίθηση και ακράδαντη πίστη μας, στην απόλυτη και καθορισμένη υπαλληλοποίηση των διαφόρων πολιτικάντηδων «πολιτικών» στην παγκόσμια σκακιέρα με τον επιλεγμένο διορισμό των, στις ευαίσθητες και καίριες θέσεις – «κλειδιά» της διεθνούς πολιτικής και της διπλωματίας, δικαιώνεται οσημέραι οριστικά και τελεσίδικα.
Δεν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία ότι τόσο η φιλοσοφία όσο και η πρακτική της Νέας Τάξεως Πραγμάτων ευαγγελίζονται την καθοριστική υποταγή της πολιτικής εξουσίας σε αυτά τα διεθνή κέντρα, τα οποία συγκροτούν στην πλειονότητά τους οι μεγιστάνες του πλούτου και της διαφθοράς όλοι οι κοσμοκράτορες και εκμεταλλευτές των πολυπληθών πηγών του πλούτου ανά τον κόσμο, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι διεθνείς εταιρείες πολεμικού υλικού - εξοπλισμών - τεχνολογίας - συστημάτων πάσης φύσεως επικοινωνιών – παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών – ελέγχου του διεθνούς εμπορίου, νόμιμου και μη – και κυριότατα ίδρυση και λειτουργία τιτανίων μηχανισμών (επιστημονικά, επιτελικά και σατανικά) οργανωμένης διεθνούς προπαγάνδας, σε συνδυασμό με έναν ουσιαστικό ψυχολογικό πόλεμο, συνθέτουν και συγκροτούν όλες αυτές οι συνιστώσες, τα επονομαζόμενα σήμερα διεθνή κέντρα εξουσίας.
Βεβαίως η ιστορία αρχίζει πολύ πιο πριν από σήμερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν άρχισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πρώτες σκέψεις για την παγκοσμιοποίηση με τη φιλοσοφία και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.
Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα για την παραγωγή της «Βιομηχανίας» της Διεθνούς Ασφάλειας και δήθεν ειρήνης, με την ανάλυση πολιτικών κινδύνων για τη διεθνή σκηνή, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και η ανάγκη υπάρξεως πολιτικών αναλυτών για τους δήθεν διεθνείς κινδύνους.
Και πρώτοι και καλύτεροι που έπαιξαν το ρόλο του αναλυτού διεθνούς κινδύνου για πολλαπλά (thins Tanks) στις δεξαμενές σκέψεως οι γνωστοί υπότροφοι και οικότροφοι των λεσχών επιρροής της N.S.A. της C.I.A. της D.Ι.Α. και λοιπών ευαγών ιδρυμάτων προπαγάνδας και των μυστικών υπηρεσιών!
Χένρι Κίσιγκερ, Μπρεζίνσκι, William Colby (πρώην δ/ντής C.I.A.), Ριτσαρντ Χελμ (ομοίως δ/ντής C.I.A.), ο Γιόνα Αλεξάντερ καθηγητής διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ν.Υ., ο πρώην υπουργός Τζορτζ Σουλτς, ο γνωστός καθηγητής της προπαγάνδας, στέλεχος της γνωστής Λέσχης (Rand Corporation) και πράκτορας της C.I.A. για θέματα ελληνο-τουρκικών παραμέτρων Πολ – Χέντι.
Σημειωτέον ότι ο τελευταίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται άμεσα με τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις.
Η επιστημονικά σχεδιασμένη διεθνής προπαγάνδα παραπληροφόρησης, φασιστικού σκοταδισμού και σατανικών σεναρίων καθυποτάξεως και υποδουλώσεως όλων των λαών και εθνών – με δεδομένη την πολιτική, οικονομική και επικοινωνιακή εξουσία που διαθέτουν, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά κυρίως και με τους πολιτικούς ηγέτες τους, αργυρώνητους και μη, στο διεθνές στερέωμα – έχουν ως αποκλειστικό στόχο την ολοκληρωτική Άλωση των Εθνών και την οικονομική εκμετάλλευση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών που διαθέτει ολόκληρος ο πλανήτης. Βεβαίως, την στιγμή αυτή τραγική για τον διεθνή καπιταλισμό και τις θεωρίες των Νεοσυντηρητικών, που επικρατεί το απόλυτο χάος στο οικονομικό κατεστημένο των Η.Π.Α., τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές χρεοκοπίες της αγοράς, η απομυθοποίηση και αποσύνθεση της απόλυτης ελευθερίας των συναλλαγών του Νεοφιλελευθερισμού και Νεοσυντηρικού Συστήματος και με τις απορρέουσες διεθνείς οικονομικές ανακατατάξεις, ίσως η συντελεσθείσα «αρνητική» συγκυρία, με την παγκόσμια λαϊκή οργή επιβραδύνει τα σχέδια και τους στόχους των «κοσμοκρατόρων».
Τρεις επισημάνσεις του Θουκυδίδη, αξίζουν ιδιαίτερης αξίας – άγνωστες βέβαια, στους ηγήτορες της ενδοτικότητας και αβελτηρίας, που δυστυχώς μας κυβερνούν καθ’ ό,τι διατηρούν στο ακέραιο την διαχρονική τους ισχύ, για την διακυβέρνηση του κράτους, αλλά και γενικότερα για τις διεθνείς σχέσεις.
Πρώτον: Το κράτος που ενδίδει συνεχώς, έστω και σε ασήμαντα πράγματα, θα υφίσταται συνεχώς πιέσεις, για περισσότερες υποχωρήσεις.
Δεύτερον: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τα ίδια ημών σφάλματα και όχι από τα σχέδια των εχθρών.
Και τρίτον: Όσο πιο πρόθυμο ένα κράτος ψυχολογικά φαίνεται ότι διάκειται στον πόλεμο, τόσο αποδυναμώνει τις ορέξεις του αντιπάλου για την διεξαγωγή του.
Κατά συνέπεια, ο Θουκυδίδης, θεωρούσε το Κράτος – Έθνος, ως τον κύριο παράγοντα, με ισχύ και ασφάλεια, σε ένα αναρχούμενο, όπως σήμερα, διεθνή περίγυρο. Η ισχύς κατά τον Θουκυδίδη, είναι η συνισταμένη όλων των εθνικών στοιχείων, ενός λαού, που μπορεί να δημιουργήσει δέος, σε κάθε αντίπαλο και αυτό, βεβαίως, με τη σημερινή ορολογία να λειτουργήσει ως παράγων αποτροπής οποιασδήποτε έξωθεν επιβουλής.
Ο πυρήνας ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, αποτελεί την συνισταμένη, όλων των δυναμικών σταθερών αυτής της χώρας.

www.sos.gr/stamatopoulos

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Γεννημένος και εξειδικευμένος να ξεφτυλίζει την Ελλάδα


ΚΛΙΚ Πες μου λοιπόν την ιστορία σου?
Ψαριανός Γεννήθηκα για να πονώ και για να τυραννιέμαι, μεγάλωσα στην Aθήνα, στους Aμπελόκηπους και στον Xολαργό. Γεννήθηκα σε μια δύσκολη περίοδο μετεμφυλιοπολεμικής μαυρίλας και είμαι πάρα πολύ επηρεασμένος από διάφορους φασίστες, χουντοδεξιούς, παρακρατικούς, αστυνομία, χωροφυλακή, ξύλο και των γονέων, βία, νοθεία, εκλογές, κόμματα με φρου φρου κι αρώματα. Πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, παράγκες μιλάμε, εκεί στα Tουρκοβούνια. Ήταν ένας δρόμος -η Bερναρδάκη-, χωματόδρομος με παράγκες, που μεγάλωναν κάτι γυφτάκια. Σε πλινθόκτιστα με τσίγκους από πάνω -δεν υπήρχαν Eλενίτ ακόμα-, μιλάμε πολύ παλιά τώρα... '54 με '60.

Ήμασταν στις παράγκες. A, ναι. Eκεί στις παράγκες λασπουριά και των γονέων, όταν έβρεχε άσ' τα... Tο σπίτι που μεγάλωσα, το μέγαρο, ο γενέθλιος οίκος, ήταν ένα πλινθόκτιστο με κοινή αυλή και τέσσερα σπιτάκια. Στα οποία υπόλοιπα τρία μεγάλωναν γυφτάκια, όπως είπα και πριν. Έχω μεγαλώσει δηλαδή με τα γυφτάκια. H δε καταγωγή μου εξ αίματος, η απευθείας ελληνική, δεν είναι τεκμηριωμένη.

ΚΛΙΚ Eννοείς ότι δεν είσαι καθαρόαιμος;

Ψαριανός Aκριβώς. Nομίζω ότι έχω καταβολές από τουρκόσπορους, Aλβανούς και τέτοια, είμαι λίγο μπερδεμένη φυλή, δεδομένου ότι το σόι του πατέρα μου ήταν από τη M. Aσία και της μάνας μου από τον Παρνασσό, από την Aγόριανη. Δηλαδή, είμαι Bλαχομικρασιάτης με καταβολές αρβανίτικες και τουρκικές ενδεχομένως. Kαι είμαι λίγο μπερδεμένος. Kι επειδή τώρα τελευταία με αυτό το καθαρόαιμο ελληνικό με τη σημαία, την Eλλάδα, τα χρώματα, την ορθοδοξία κι όλα αυτά γίνεται μεγάλη φασαρία, το γεγονός μού προκαλεί δυνατές αναταράξεις στο πολιτισμικό μου και κοινωνικό γίγνεσθαι. Eίμαι πάρα πολύ συγχυσμένος και σε ένταση, γιατί τσακώνονται όλα αυτά τα παρελθόντα μέσα μου για το ποια είναι η σημαία, ποιος την κρατάει, ποιος δεν την κρατάει, ποιος κρατάει τι...

Η υπόλοιπη συνέντευξή εδώ:

Οι... ειρηνικοί γείτονες μας επισκέφθηκαν και πάλι ένοπλοι


Tρεις σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών, αποτελούμενοι από 16 συνολικά αεροσκάφη, από τα οποία τα οκτώ ήταν οπλισμένα, προκάλεσαν στο κεντρικό Αιγαίο τρεις παραβάσεις και πέντε παραβιάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις η τουρκική προκλητικότητα αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από την Πολεμική μας Αεροπορία.
«Αξιολογούνται αυτή τη στιγμή όλα τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συμβάντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Πολιτείας. Η Τουρκία δεν μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες συνέχεια για όσα δεν πράττει, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει, να θέσει τέλος, να βάλει τελεία, σε συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, ούτε με τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, ούτε βεβαίως με τις συμμαχικές σχέσεις που θέλει να διατηρεί με τη γείτονά της, την Ελλάδα.
Η Ελλάδα συμπεριφέρεται με άψογο τρόπο προς την Τουρκία και πρέπει και η Τουρκία να επιδείξει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Ε. Αντώναρος, κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε για την παρενόχληση αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας και τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού της Τουρκίας ότι η Ελλάδα ευθύνεται για τη μη βελτίωση των σχέσεων των δύο κρατών.
Στο μεταξύ για το θέμα της παρενόχλησης ελληνικού επιβατικού αεροσκάφους, στην εναέρια περιοχή άνωθεν της Λήμνου, δεν υπήρξε επιβεβαίωση ούτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ούτε από την εταιρεία Aegean.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Κουμουτσάκος: Καμία αλλαγή στο FIR Αθηνών


Αβάσιμες για τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών οι πληροφορίες περί αλλαγής του FIR Αθηνών

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα περί αλλαγής του FIR Αθηνών, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γ. Κουμουτσάκος, χαρακτήρισε «απολύτως αβάσιμες» τις εκτιμήσεις και τους ισχυρισμούς περί αλλαγής του FIR Αθηνών, τονίζοντας ότι «ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».
Ο κ. Κουμουτσάκος διευκρίνισε ότι πρώτον, ως προς το έγγραφο-πρακτικό που δημοσιεύτηκε «αφορά απεικόνιση του FIR Αθηνών και όχι επανακαθορισμό ή τροποποίησή του».
Δεύτερον, η διενέργεια συσκέψεων για την διευκρίνιση αυτών των διαδικαστικών θεμάτων γίνεται γιατί η αποτύπωση με σύγχρονο, ψηφιακό τρόπο συνεπάγεται εξειδικευμένη εργασία από αρμόδιους φορείς και έχει οικονομικό κόστος που θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τρίτον, στο πρακτικό αναφέρεται ρητά ότι θα ακολουθηθεί η συμφωνηθείσα στο πλαίσιο του ICAO γραμμή και ότι θα ληφθεί ειδική μέριμνα προκειμένου να συμπέσει η συγκεκριμένη απεικόνιση με τα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα. «Δεν μετακινείται τίποτα», τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος.
Τέλος, υπενθύμισε ότι τα όρια του FIR Αθηνών έχουν καθοριστεί με περιφερειακή, άρα με διεθνή συμφωνία, στο πλαίσιο του ICAO (1950-1952-1958) και για οποιαδήποτε μεταβολή τους απαιτείται αντίστοιχη διεθνής συμφωνία.

Τα ναρκωτικά και η Τουρκία


του Σάββα Καλεντερίδη

Το ζήτημα της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών είναι ένα από τα σοβαρότερα που απασχολούν την ανθρωπότητα, αφού στόχος των εμπόρων του θανάτου είναι οι νέοι και τα άτομα που έχουν μειωμένο αίσθημα αυτοεκτίμησης και αυτοπροστασίας. Αν και συνειρμικά το Αφγανιστάν είναι η πρώτη χώρα που μας έρχεται στο νου όταν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτημα των ναρκωτικών, είναι σε πολύ λίγους γνωστός ο ρόλος της Τουρκίας και συγκεκριμένα του τουρκικού κράτους, στην παραγωγή και τη διακίνηση των ναρκωτικών προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Το άρθρο που ακολουθεί μας δείχνει μια διάσταση του ζητήματος.Να σημειωθεί ότι ο συντάκτης του άρθρου, Τουντζάι Οζκάν, είναι προφυλακισμένος και δικάζεται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ΕΡΓΕΝΕΚΟΝ, η οποία είχε ενεργό...συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών και άρα μπορύμε να πούμε ότι οι πληροφορίες του Οζκάν είναι "από πρώτο χέρι".
Τέλος και επειδή, παρά τα -γαλλο-ελληνο-κυπριακά εμπόδια, προχωρά η πορεία της Ευρώπης προς την Ε.Ε., ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να αναλογιστούμε εμείς οι Ευρωπαίοι, είναι και αυτό της ελεύθερης διακίνησής τους από την Τουρκία προς τις χώρες της Ευρώπης, όταν θα έχουν εκλείψει οι τελωνειακοί έλεγχοι.

Η Τουρκία Έγινε πλέον Αγορά Κατανάλωσης Ναρκωτικών

Τουντζάι Οζκάν, Εφ. Μιλλιέτ, 20 Μαρτίου 2001
Από παλιά η Τουρκία μνημονεύονταν ως πέρασμα, ως χώρα σταθμός στο θέμα της διακίνησης των ναρκωτικών. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Το έχετε καταλάβει; Συζητήστε με τα παιδιά σας. Αν σας μεταφέρουν όσα βλέπουν σχετικά με τα ναρκωτικά στα σχολεία, στα κέντρα διασκέδασης, θα καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να σας πω. Η Τουρκία προχωράει γοργά να γίνει χώρα κατανάλωσης των ναρκωτικών. Επειδή οι δυτικές χώρες καταπολεμούν πλέον πιο αποτελεσματικά τα ναρκωτικά, η χρήση τους μετατοπίζεται προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα του περιορισμού της χρήσης των ναρκωτικών και στην Αμερική και στην Ε.Ε. Η χρήση ναρκωτικών μειώνεται συνεχώς και στα δύο αναπτυγμένα συστήματα. Ο αγώνας κατά της μαριχουάνας και κοκαΐνης στην Αμερική, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.Οι χρήστες μειώνονται συνεχώς. Στην Αμερική υπάρχει μείωση των χρηστών κατά 70% και στην Ε.Ε. κατά 60%. Αλλά η παραγωγή δεν μειώνεται. Τούτο δείχνει ότι έχουν αλλάξει οι χώρες χρήστες. Από τα χέρια των εμπόρων ναρκωτικών περνάει περίπου το 7% του παγκόσμιου ακαθάριστου εισοδήματος. Υπολογίζεται ότι τα ναρκωτικά που περνούν από τη Τουρκία κάθε χρόνο αξίζουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολλάρια. Τα ναρκωτικά που διακινούνται μέσω Τουρκίας αποτελούν το 40% της Αμερικανικής και το 60% της αγοράς της Ε.Ε. Έτσι ο ρόλος της Τουρκίας από διαμετακομιστικός, αλλάζει και γίνεται ρόλος καταναλωτικής αγοράς. Για τους διεθνείς βαρόνους των ναρκωτικών η Τουρκία αρχίζει να αποκτά το χαρακτήρα του θηράματος. Όταν ο πληθυσμός των παιδιών και των νέων στην Τουρκία είναι τόσο μεγάλος και δυστυχώς επηρεάζεται εύκολα, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Υπάρχει ένα σύστημα καταπολέμησης, που αξιολογεί την επιτυχία του με την ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίζεται και συλλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές στην Τουρκία. Αυτή είναι μια μέθοδος που ενθαρρύνουν οι δυτικές χώρες. Δεν έχει κανένα όφελος για εμάς. Πρέπει να γίνει μετάβαση σε ένα σύστημα που αξιολογεί των αριθμό των χρηστών και των πωλητών που βρίσκονται στους δρόμους και τους καταπολεμά. Έτσι πρέπει να περάσει σε πρώτο πλάνο η παρακολούθηση των χρηστών, η θεραπεία και η αποτρεπτικότητα στη χρήση των ναρκωτικών. Ακόμη μπορεί να ληφθεί ως παράδειγμα το σύστημα που εφαρμόζεται στην Ολλανδία για την απεξάρτηση των χρηστών. Πρέπει να συζητηθούν τα κρίσιμα θέματα, όπως είναι η ελεγχόμενη χρήση από τους εξαρτημένους χρήστες και οι τρόποι που διευκολύνουν τη θεραπεία τους. Αν δεν γίνει κάτι με τους δρόμους διακίνησης και με τους πωλητές των ναρκωτικών, αυτό θα είναι κρίμα για πολλές οικογένειες στην Τουρκία.Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

ΗΡΩΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΚΛΗΡΗ, ΔΥΣΚΟΛΗ, ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ…ΤΗΝ RED FLAG!ΤΟ 2008 ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Π.Α.) ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ RED FLAG, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ[USAF].

H AEΡΟΠΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ, ΤΗΝ 343 ΜΟΙΡΑ, ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ .ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΑΚΡΩΣ ΟΔΥΝΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΛΗΞΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 11 – 0 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ F15, F16 ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ F15 ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΙΚΑΝΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ USAF ΤΗΣ 64ΗΣ ΜΟΙΡΑΣ AGGRESSORS.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ [ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΑΝ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ] ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 13 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ USAF: 6 ΚΑΤΑΡΡΙΨΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΛΙΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΝ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ…3,2 ΠΡΟΣ 1 !!!!!!. ιδιαιτερότητες

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΥΡΑ, ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΘΑ ΘΡΗΝΟΥΣΑΝ 17 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΕΝΑΝΤΙ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ !!!!!!!ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ RED FLAG ΥΠΗΡΞΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ AΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΕLLIS ΤΗΣ ΝΕΒΑΔΑ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΠΛΕΟΝ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ.

Ο ανθελληνισμός μιας Εβραίας


Με το Σκοπιανό συνδέει τις ταραχές στην Ελλάδα, με επίκεντρο την Αθήνα, το φύλλο με ημερομηνία 23/12/2008, της εφημερίδας «Ουάσιγκτον Ποστ», κύριος εκφραστής του αμερικανικού κατεστημένου και υποστηρικτής των απόψεων της εκάστοτε Αμερικανικής Κυβέρνησης. Το «άρθρο» είναι γραμμένο από την Anne Applebaum.
Εντύπωση προκαλεί ότι το ίδιο ακριβώς κείμενο δημοσιεύθηκε πρώτα στο American Enterprise Institute της αμερικανικής πρωτεύουσας, που έχει τίτλους συνεργασίας με την Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών C.I.A και βασικά αποτελεί παρακλάδι αυτής!Όπως έλεγαν πηγές, προσκείμενες στο αμερικανικό Intelligence, πρόκειται για συνταγμένο κείμενο από αμερικανικό κρατικό φορέα, που δόθηκε και στην «Ουάσιγκτον Ποστ», όπως στο προαναφερόμενο Ινστιτούτο προς δημοσίευση.
Πρέπει να επισημάνουμε, με την ευκαιρία αυτή, πώς σύσσωμος ο αμερικανικός Τύπος και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εξακολουθούν να κρατούν ζωντανά - αν και δεν υπάρχουν - τις ταραχές στην Ελλάδα και προς την κατεύθυνση, ότι αποβλέπουν στην ανατροπή της Κυβέρνησης Καραμανλή και, κατά περίεργο τρόπο, να επιμένουν στην προκήρυξη γενικών εκλογών στην Ελλάδα.

ΤΟ «ΑΡΘΡΟ»
Αναλυτικότερα, το «άρθρο» αναφέρει εισαγωγικά, ότι το σκηνικό των ρίψεων κοκτέιλ μολότοφ εν μέσω δακρυγόνων δεν παραπέμπει στην Βουδαπέστη του 1956 ή στο Παρίσι το 1968 αλλά στην Αθήνα των τελευταίων δύο εβδομάδων. Σε αντίθεση με τις ταραχές στην Γαλλία το 2005, που ξέσπασαν σε περιοχές-θύλακες μεταναστών, οι συμμετέχοντες στις ταραχές στην Ελλάδα είναι νέοι φοιτητές πανεπιστημίων της μεσαίας τάξης. Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι αναρχικοί δεν προξένησαν καταστροφές στα υποβαθμισμένα προάστια της Αθήνας, αλλά - ορμώμενοι από την «μποέμ» περιοχή των Εξαρχείων που γειτνιάζει με ένα πανεπιστημιακό κάμπους, που δεν χρησιμοποιείται πλέον αλλά στο οποίο η αστυνομία χάρη σε έναν “αδιανόητο” (extraordinary) ελληνικό νόμο δεν επιτρέπεται να εισέλθει στους χώρους του - έχουν μέχρι στιγμής προξενήσει ζημιές ύψους 1,3 δις δολ.Βεβαίως, η σχετική απουσία των επεισοδίων από τον ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρωτοσέλιδα καταδεικνύει το γεγονός ότι, παρά την ρητορική της Ε.Ε. για ευρωπαϊκή ενότητα, δεν παίρνει κανείς εξίσου στα σοβαρά όλες τις χώρες της Ε.Ε.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ
Το εξαιρετικά αρνητικό και άκρως επικίνδυνο «άρθρο» της Anne Applebaum στην WASHINGTON POST, αναφερόμενο στις ταραχές, δεν παραλείπει, μεταξύ άλλων, να υπογραμμίσει, ότι «παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε., η μεγαλύτερη συνεισφορά της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική συνίσταται στην ξεροκέφαλη πολιτική της να θέτει προσκόμματα στην διεθνή αναγνώριση της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» - για λόγους που είναι περίπλοκοι να τους αναλύσουμε - εκτός αν η τελευταία αλλάξει το όνομά της σε FYROM «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», ένα ακρωνύμιο που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν καταγέλαστο. Σε ότι αφορά την εσωτερική πολιτική οι Έλληνες είναι διαβόητοι για την χάλκευση οικονομικών στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την είσοδό τους στην ζώνη του ευρώ», αναφέρει επί λέξη το προσβλητικό «άρθρο»!
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ
Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Στάθη Καλύβα η εξήγηση των ταραχών έγκειται στην μοναδική πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης η κοινωνική απείθεια ακόμη και όταν αυτή προσλαμβάνει βίαια και καταστροφικά χαρακτηριστικά αντιμετωπίζεται σχεδόν πάντα «ως δικαιολογημένη αν όχι ωραιοποιημένη». Η δημιουργία βίαιων επεισοδίων αποτελεί «μια διασκεδαστική δραστηριότητα χαμηλού ρίσκου, σχεδόν μια τελετουργία κοινωνικής μετάβασης».
Η αναρχική υποκουλτούρα που ανθεί στο κέντρο της Αθήνας «υποθάλπεται και σε κάποιες περιπτώσεις εγκρίνεται» από τα αριστερά κόμματα και μεγάλες εφημερίδες.Ακόμη και αν η Ελλάδα είναι μια μη σοβαρή χώρα, ακόμη και αν η αναρχική υποκουλτούρα έχει βαθιές ρίζες στο κέντρο της Αθήνας, ακόμη και αν η διαφθορά και η ανεργία των νέων βρίσκονται σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, είναι λάθος να χαρακτηρίσει κανείς ως περιφερειακές τις ταραχές αυτές. Αν μη τι άλλο τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν ότι μπορεί να συμβούν σε μια πολύ ανεπτυγμένη και «μεταμοντέρνα»(post-ideological) κοινωνία της οποίας οι οργανωμένοι πολιτικοί θεσμοί δεν ενδιαφέρουν πλέον μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.
Ένας συμπαθών των ταραξιών εξηγεί ότι οι τελευταίοι μπορεί να διαχωριστούν σε τρεις ομάδες, στους κομμουνιστές , στους αναρχικούς και σε «νέους ανθρώπους που τους αρέσει να θεωρούν τον εαυτό τους αναρχικό, αλλά που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρεσβεύουν υποστηρίζουν. Είναι αυτοί που διενεργούν το πλιάτσικο και αισθάνονται ότι ο μόνος τρόπος για να ακουστούν είναι να προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Ένας άλλος περιγράφει τα Εξάρχεια, ως μια παράλληλη κοινωνία με παράλληλες αξίες και ιδέες, άλλος κατηγορεί τους σοσιαλδημοκράτες που-έχοντας χάσει έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη προς όφελος των αριστεριστών-δεν μπορούν να ελκύσουν τους νέους ανθρώπους. Όμως μπορεί το πρόβλημα να είναι ακόμη βαθύτερο, καθώς τα Κόμματα είναι γενικότερα και παντού αδύναμα και κατά συνέπεια και η Δημοκρατία είναι επίσης αδύναμη.Βαδίζουμε σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση τα αίτια της οποίας βρίσκονται μακριά απο την Αθήνα, το Παρίσι ή το Cincinnati και οι λύσεις δεν βρίσκονται στα χέρια των πολιτικών στην Ελλάδα, Γαλλία ή Ohio. Κανείς δεν θαυμάζει αδύναμους ηγέτες και κανείς δεν θεωρεί ότι έχει νόημα το να ψηφίζει ηγέτες που ούτως ή άλλως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Οι ταραχές στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού στο εγγύς μέλλον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι «αν δεν είσαι σίγουρος για τους λόγους που είσαι άνεργος, αν δεν έχεις το πολιτικό υπόβαθρο να κατανοήσεις τι πάει στραβά με την οικονομία της χώρας σου και δεν έχεις ηγέτες που φαίνονται ικανοί να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα, ίσως η ανεξέλεγκτη βία φαντάζει ως λογικοφανής απάντηση» καταλήγει το «άρθρο».

ΕΙΚΟΝΑ «ΜΠΑΝΑΝΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τέλος, τις τελευταίες μέρες, τα πάσης φύσεως αμερικανικά δημοσιεύματα, που γράφονται αφειδώς, τονίζουν, ανάμεσα στ΄ άλλα: Ο πληθωρισμός είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Οι τουρίστες φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε σε Τουρκία και Κροατία. Θα χρειασθούν χρόνια, για να επιστρέψουν στη διαλυμένη Ελλάδα. Η Κυβέρνηση Καραμανλή χρειάζεται χρήματα, για να θέσει τα πράγματα υπό έλεγχο, διαφορετικά θα αποσταθεροποιηθεί. Παρουσιάζουν το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, ως την μόνη διάδοχο λύση για την εκτόνωση της πολιτικής κρίσης. Και δεν παραλείπουν να συνδέουν τις πολιτικές ταραχές στην Ελλάδα και με αναμενόμενες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως γράφουν χαρακτηριστικά, Ισπανία και Ιταλία.Πρόκειται για πρόδηλη προσπάθεια, όπως διατείνονται αξιόλογοι πολιτικοί αναλυτές, πρόκλησης ευρύτερων συγκρούσεων στη Χερσόνησο της Βαλκανικής, με απώτερο και αποκλειστικό στόχο πρόκλησης ζημιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι διακαής πόθος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής!

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Το "παιχνίδι" της Άγκυρας στη Θράκη


Η Αθήνα παρακολουθεί προσεκτικά τις επαφές της μειονότητας, τις επισκέψεις και την έντονη κινητικότητα
Συνάντηση κορυφής με όλη την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Τουρκίας είχαν όλα τα σημαίνοντα στελέχη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, ακόμη και οι μουσουλμάνοι βουλευτές των δύο μεγάλων κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου.Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποστολή συναντήθηκε τόσο με τον πρόεδρο Αμπντουλάχ Γκιουλ όσο και με τον πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και με τον κορυφαίο σύμβουλο του τελευταίου και ενορχηστρωτή της εξωτερικής πολιτικής του ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Αχμέτ Νταβούτογλου.Αν και ακριβείς πληροφορίες για τις συναντήσεις αυτές δεν υπάρχουν, το γεγονός ότι σε ανάλογη συνάντηση πριν από περίπου τρία χρόνια είχε καθορισθεί με ακρίβεια η στρατηγική που ακολούθησαν οι ταγοί της μειονότητας θα πρέπει να προβληματίζει την Αθήνα.
Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει τις συναντήσεις που είχαν οι μουσουλμάνοι βουλευτές με την τουρκική ηγεσία, αλλά και νέους πολιτευτές που προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα με τη ΝΔ, το ΠαΣοΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ που προσκλήθηκαν στην Άγκυρα. Παράλληλα καταγράφουν και «κινητικότητα» διαφόρων πρακτόρων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα πολλαπλασιάζει την παροχή οικονομικής βοήθειας και νέοι «πολιτιστικοί» σύλλογοι ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στη Θράκη χάρη και στην αμέριστη οικονομική υποστήριξη του τουρκικού προξενείου. Σύμφωνα δε με ορισμένες πηγές, η χρηματοδότηση του προξενείου από την Τουρκία φθάνει στα επίπεδα εκείνης του ψευδοκράτους στην Κύπρο.Στη Θράκη έκανε την εμφάνισή της μια τουρκική (κρατική) τράπεζα η οποία άρχισε να παραχωρεί χαμηλότοκα δάνεια σε κατοίκους της περιοχής, είτε μουσουλμάνους είτε χριστιανούς. Παράλληλα, έχουν τριπλασιασθεί οι υποτροφίες της τουρκικής κυβέρνησης προς νέους φοιτητές, νέους αγρότες και νέους επαγγελματίες.Τι κάνει για όλα αυτά η Αθήνα; «Απλώς παρακολουθεί προσεκτικά την όλη κατάσταση» όπως δήλωσε κυβερνητική πηγή. Τελευταίως, η τουρκική πλευρά εκμεταλλευόμενη την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή καθώς και την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, άρχισε να διοργανώνει και... συνέδρια «τουρκόφωνων» , όπως τους ονομάζει, κατοίκων της Θράκης. Για την προσεχή εβδομάδα μάλιστα (19-20 Ιανουαρίου) έχει εξαγγελθεί συνέδριο συλλόγων Δυτικοθρακιωτών στο Μόναχο, όπου θα χαιρετίσουν μέλη της τουρκικής κυβέρνησης (περιλαμβανομένων «υπουργών» του ψευδοκράτους στην Κύπρο).
Ως συνήθως, όμως, οι Ρομά και οι Πομάκοι έχουν εξαιρεθεί από το σχετικό συνέδριο. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι σύλλογοι της μειονότητας άρχισαν να προσκαλούν για επισκέψεις στη Θράκη (με όλα τα έξοδα πληρωμένα) και διάφορους τούρκους διπλωμάτες. Πληροφορίες επιμένουν ότι την Πρωτοχρονιά επισκέφθηκε τη Θράκη ο πρεσβευτής της Τουρκίας στο Αζερμπαϊτζάν.Παράλληλα, ανησυχία εκφράζεται για την πρόθεση, η οποία φαίνεται να έχει διακομματική υποστήριξη, να καταργηθούν οι δικαστικές αρμοδιότητες του μουφτή ώστε αυτός να εκλέγεται άμεσα από τη μειονότητα. Η είδηση δημοσιεύθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων στην τοπική εφημερίδα «Χρόνος». Η απευθείας εκλογή του μουφτή αποτελεί πάγια επιδίωξη της ηγεσίας της μειονότητας, καθώς και της Άγκυρας, αλλά η μυστικοπάθεια με την οποία φαίνεται ότι προωθείται η όλη διαδικασία προκαλεί εύλογα ερωτήματα.Σκοπιμότητες με τα δίγλωσσα σχολείαΣε μείζον ζήτημα για την ηγεσία της μειονότητας αναδεικνύεται η εκπαίδευση.Για τον λόγο αυτόν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης, με έδρα τη Γερμανία,έφερε το ζήτημα αυτό και ενώπιον του Φόρουμ για Μειονοτικά Ζητήματα των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Δεκέμβριο στη Γενεύη. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη Γενεύη ήταν το επίμονο αίτημα των μειονοτικών για δίγλωσσα νηπιαγωγεία.Ωστόσο οι επηρεαζόμενοι από την Άγκυρα μειονοτικοί θέτουν ψηλότερα τον πήχη ζητώντας τη δημιουργία και δίγλωσσων γυμνασίων.
Έθεσαν μάλιστα το ζήτημα ακόμη και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Φοβούνται ότι η πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας να κατασκευαστούν περισσότερα δημόσια γυμνάσια (στα οποία θα διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και η τουρκική) θα επηρεάσει τον στόχο της ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι ορισμένες κομματικές οργανώσεις και τοπικές αρχές στη Θράκη εμφανίζονται απρόθυμες να δυσαρεστήσουν το τουρκικό προξενείο- «για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους», όπως σημειώνουν γνώστες της κατάστασης- και προβάλλουν προσκόμματα στην ίδια την ελληνική πολιτεία.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Απαξίωση και σπίλωση της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας από τους Γερμανούς


Άνευ προηγουμένου προσπάθεια δυσφήμησης, απαξίωσης και σπίλωσης της ελληνικής κυβέρνησης και της χώρας, από τους Γερμανούς.

Να πουλήσει στην Πολωνία το ήδη πληρωμένο από την Ελλάδα νέο υποβρύχιο «Παπανικολής» επιδιώκει η γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), ενώ παράλληλα, με δηλώσεις αρμοδίων εκπροσώπων της, παρουσιάζει την Ελλάδα ως μια χώρα οικονομικά κατεστραμμένη που δεν έχει χρήματα να πληρώσει για την παραλαβή του υποβρυχίου.
Χθεσινό δημοσίευμα της πολωνικής εφημερίδας «Gazeta Wyborcza» αναφέρει: «Υποβρύχιο για την Πολωνία; Το υποβρύχιο U 214, που δεν θέλουν να αγοράσουν οι Ελληνες, διότι εντόπισαν βλάβες, η γερμανική εταιρεία το προτείνει στην Πολωνία».
Παράλληλα προβάλλονται δηλώσεις του Robert Rochowicz, εκπροσώπου του πολωνικού υπουργείου Αμυνας, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι κατατέθηκε στο υπουργείο πρόταση αγοράς του υποβρυχίου και ότι η γερμανική πλευρά ισχυρίζεται ότι «το πλοίο είναι άρτια κατασκευασμένο και ότι οι Ελληνες δεν θέλουν να το παραλάβουν διότι δεν διαθέτουν χρήματα».
Στο δημοσίευμα διευκρινίζεται ότι οι Ελληνες υπέγραψαν συμφωνία με τον γερμανικό ναυπηγικό όμιλο HDW για 4 υποβρύχια. Κατά τη γνώμη των Ελλήνων, το υποβρύχιο «Παπανικολής» που κατασκευάστηκε στη Γερμανία παρουσιάζει προβλήματα, δεν είναι σταθερό στη διάρκεια της πλεύσης στην επιφάνεια, παρουσιάζονται εισροές νερού, βλάβες στο περισκόπιο, βλάβες της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στο σύστημα διαχείρισης.
Κύκλοι της γερμανικής εταιρείας, που είναι και ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που ρωτήθηκαν χθες από την «Ε», επιβεβαίωσαν τα όσα αναφέρονται στην πολωνική εφημερίδα και υποστήριξαν ότι για την ενέργεια αυτή έχουν ενημερώσει τόσο τη διεύθυνση εξοπλισμών όσο και τον υπουργό Εθνικής Αμυνας.

Δυσφήμηση
Σχολιάζοντας τα όσα αναγράφει το δημοσίευμα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης έλεγαν ότι πρόκειται για μια «άνευ προηγουμένου προσπάθεια δυσφήμησης, απαξίωσης και σπίλωσης της ελληνικής κυβέρνησης και της χώρας». Οπως υποστήριξαν, «αυτά που οι Γερμανοί λένε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το υποβρύχιο είναι πληρωμένο από την Ελλάδα και η μη παραλαβή του έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και κανείς δεν εγγυάται την ασφάλεια του πληρώματος. Αν οι Γερμανοί θέλουν να το πουλήσουν σε άλλους είναι μια άλλη υπόθεση, φυσικά θα πρέπει να συμφωνήσει και η Ελλάδα και με τα χρήματα της πώλησης να κατασκευαστεί για την Ελλάδα ένα νέο υποβρύχιο που δεν θα έχει τεχνικά προβλήματα».
Να σημειωθεί ότι η κατασκευή των 4 υποβρυχίων είχε γίνει στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και ήταν ένα από τα εξοπλιστικά προγράμματα που είχαν «απαιτήσει» να πάρουν για να προχωρήσει η εξαγορά. Το ύψος των προγραμμάτων ήταν 3 δισ. ευρώ και μέχρι σήμερα η γερμανική εταιρεία έχει πάρει 2,4 δισ. που αντιστοιχούν στο 80%, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν κατασκευαστεί όλα τα υποβρύχια, το πρώτο έχει προβλήματα, η προμήθεια των φρεγατών που προβλεπόταν δεν έχει γίνει ακόμα και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των παλαιών υποβρυχίων έχει βγει εκτός οικονομικών προβλέψεων.

Israel, το ψευδοκράτος της παραπληροφόρησης


Αν κάποιος έρθει σε επαφή με Ισραηλινούς μπορεί να μπερδευτεί. Ακόμη και τώρα που η ισραηλινή αεροπορία δολοφονεί εκατοντάδες πολίτες, ηλικιωμένους, γυναίκες και παιδιά, οι Ισραηλινοί καταφέρνουν να πείθουν τον εαυτό τους ότι είναι αυτοί τα πραγματικά θύματα σ' αυτή τη βίαιη ιστορία. Οσοι γνωρίζουν από τα μέσα τους Ισραηλινούς αντιλαμβάνονται ότι είναι εντελώς απληροφόρητοι για τις ρίζες της σύγκρουσης που κυριαρχεί στη ζωή τους. Πολύ συχνά καταφέρνουν να επινοούν κάποια εξωφρενικά επιχειρήματα, που μπορεί να φαίνονται λογικά μέσα στην ισραηλινή κοινωνία αλλά είναι εντελώς παράλογα έξω απ' αυτήν. Ενα τέτοιο επιχείρημα είναι το εξής:«Αυτοί οι Παλαιστίνιοι, γιατί επιμένουν να ζουν στη γη μας, γιατί δεν μπορούν να εγκατασταθούν στην Αίγυπτο, στη Συρία, στο Λίβανο ή σε κάποια άλλη αραβική χώρα;». Ενα άλλο εβραϊκό μαργαριτάρι σοφίας είναι το εξής: «Τι πρόβλημα έχουν αυτοί οι Παλαιστίνιοι; Τους δώσαμε νερό, ηλεκτρισμό, μόρφωση και το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να μας ρίξουν στη θάλασσα».Προκαλεί έκπληξη ότι οι Ισραηλινοί ακόμη και μέσα στην αποκαλούμενη «Αριστερά», ακόμη και η μορφωμένη «Αριστερά» δεν μπορεί να κατανοήσει ποιοι είναι οι Παλαιστίνιοι, από πού κατάγονται και τι υπερασπίζονται. Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι για τους Παλαιστίνιους η Παλαιστίνη είναι η πατρίδα τους. Ολως περιέργως, οι Ισραηλινοί καταφέρνουν να μη μπορούν να αντιληφθούν, ότι το Ισραήλ δημιουργήθηκε σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, σε παλαιστινιακή γη, σε παλαιστινιακά χωριά, πόλεις, χωράφια και περιβόλια.
Οι Ισραηλινοί δεν αντιλαμβάνονται ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα και στα προσφυγικά στρατόπεδα στην περιοχή είναι στην πραγματικότητα εκτοπισμένοι άνθρωποι από τις Ber Shive, Yafo, Tel Kabir, Shekh Munis, Lod, Haifa, Jerusalem και πολλές ακόμη πόλεις και χωριά. Αν απορείτε πώς γίνεται να μη γνωρίζουν οι Ισραηλινοί την ιστορία τους, η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν την έχουν ακούσει ποτέ. Οι περιστάσεις που οδήγησαν στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση είναι καλά κρυμμένες μέσα στην κουλτούρα τους. Τα ίχνη του προ του 1948 παλαιστινιακού πολιτισμού στη γη έχουν εξαφανιστεί. Η Νάκμπα, η εθνοκάθαρση το 1948 των γηγενών Παλαιστινίων, όχι μόνο δεν αποτελεί μέρος του ισραηλινού σχολικού προγράμματος, αλλά ούτε καν αναφέρεται ή συζητιέται σε κανένα επίσημο ή ακαδημαϊκό φόρουμ.
Στο κέντρο σχεδόν κάθε ισραηλινής πόλης μπορεί να συναντήσει κανείς ένα αναμνηστικό μνημείο του 1948, που δείχνει ένα πολύ περίεργο, σχεδόν αφηρημένο, σωλήνα. Αυτό το υδραυλικό στοιχείο ονομάζεται Νταβίντκα και είναι στην πραγματικότητα ένας σωλήνας όλμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νταβίντκα ήταν ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό όπλο. Το βλήμα του δεν μπορούσε να φτάσει μακρύτερα από τα 300 μέτρα και μπορούσε να προκαλέσει πολύ περιορισμένη ζημιά. Προκαλούσε όμως πολύ θόρυβο. Σύμφωνα με την επίσημη ισραηλινή εκδοχή, όταν οι Αραβες, δηλαδή οι Παλαιστίνιοι, άκουσαν τον Νταβίντκα από μακριά, έφυγαν σαν λαγοί για να σώσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με την ισραηλινή αφήγηση, οι Εβραίοι, δηλαδή οι «νέοι Ισραηλινοί», έριξαν λίγα πυροτεχνήματα και οι «δειλοί Αραβες» το έβαλαν στα πόδια σαν βλάκες. Στην επίσημη ισραηλινή ιστορία δεν υπάρχει καμιά αναφορά στις πολλές ενορχηστρωμένες σφαγές από το νέο ισραηλινό στρατό και τις παραστρατιωτικές μονάδες που προηγήθηκαν. Δεν υπάρχει επίσης καμιά αναφορά στους ρατσιστικούς νόμους που εμποδίζουν τους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στα σπίτια και στη γη τους.Το νόημα των παραπάνω είναι πολύ απλό.
Η παλαιστινιακή υπόθεση είναι εντελώς άγνωστη στους Ισραηλινούς. Συνεπώς, μπορούν να αντιλαμβάνονται τον παλαιστινιακό αγώνα μόνο σαν μια φονική παραφροσύνη. Μέσα στον ισραηλινό εβραιο-κεντρικό σολιψιστικό κόσμο, οι Ισραηλινοί είναι ένα αθώο θύμα και οι Παλαιστίνιοι δεν είναι παρά ένας κτηνώδης δολοφόνος.Η κατάσταση αυτή, που κρατά τους Ισραηλινούς στο σκοτάδι σχετικά με το παρελθόν τους, εξαφανίζει κάθε πιθανότητα μελλοντικής συμφιλίωσης. Αφού οι Ισραηλινοί στερούνται την ελάχιστη κατανόηση της σύγκρουσης, δεν μπορούν να σκεφτούν καμιά δυνατή λύση εκτός από την εξόντωση ή την εκκαθάριση του «εχθρού». Το μόνο που δικαιούνται να γνωρίζουν είναι οι διάφορες φανταστικές ιστορίες για τα πάθη των Εβραίων. Ο πόνος των Παλιστινίων είναι εντελώς ξένος στ' αυτιά τους. Το «δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων» ακούγεται σ' αυτούς σαν αστεία ιδέα. Ακόμη και οι πιο προοδευτικοί «ισραηλινοί ουμανιστές» δεν είναι έτοιμοι να μοιραστούν τη γη με τους αυτόχθονες κατοίκους. Αυτό δεν αφήνει στους Παλαιστίνιους πολλές επιλογές, παρά να αγωνιστούν για να απελευθερωθούν, παρά τις τεράστιες δυσκολίες. Είναι καθαρό, δεν υπάρχει εταίρος για ειρήνη στην ισραηλινή πλευρά. Αυτή τη βδομάδα, όλοι εμείς μάθαμε περισσότερα για τη βαλλιστική ικανότητα της Χαμάς. Προφανώς, η Χαμάς ήταν αρκετά συγκρατημένη με το Ισραήλ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απέφευγε να κλιμακώσει τη σύγκρουση στο νότιο Ισραήλ. Μου φαινόταν ότι οι Κασάμ που έπεφταν σποραδικά στην Σντερότ και την Ασκελόν δεν ήταν παρά ένα μήνυμα από τους φυλακισμένους Παλαιστίνιους. Ηταν ένα μήνυμα για την κλεμμένη γη, τα σπίτια, τα χωράφια και τα περιβόλια: «Αγαπημένη μας γη δε σε ξεχνάμε, είμαστε ακόμη εδώ και πολεμάμε για σένα, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουμε, θα αρχίσουμε ξανά από κει που σταματήσαμε». Ηταν όμως και ένα καθαρό μήνυμα προς τους Ισραηλινούς: «Εσείς εκεί πέρα, στη Σντερότ, στη Μπιρ Σέβα, στην Ασκελόν, στην Ασντόντ, στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα, είτε το αντιλαμβάνεστε είτε όχι, στην πραγματικότητα ζείτε σε κλεμμένη γη. Καλύτερα να αρχίσετε να τα μαζεύετε, γιατί ο χρόνος σας εξαντλείται, έχετε εξαντλήσει την υπομονή μας. Εμείς, ο παλαιστινιακός λαός, δεν έχουμε πια να χάσουμε τίποτα».Ας το αντιμετωπίσουμε, αντικειμενικά η κατάσταση στο Ισραήλ είναι πολύ σοβαρή. Πριν από δύο χρόνια ήταν οι ρουκέτες της Χεσμπολά που έπεφταν στο βόρειο Ισραήλ. Αυτή τη βδομάδα, η Χαμάς απέδειξε αναμφισβήτητα ότι είναι ικανή να σερβίρει στο Ισραήλ κάποιο κοκτέιλ βαλλιστικής εκδίκησης. Και στην περίπτωση της Χεσμπολά και στην περίπτωση της Χαμάς, το Ισραήλ έμεινε χωρίς καμιά στρατιωτική απάντηση. Αναμφίβολα, μπορεί να σκοτώσει πολίτες, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει το μπαράζ ρουκετών. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει τα μέσα να προστατέψει το Ισραήλ, εκτός αν η κάλυψή του με μια συμπαγή τσιμεντένια οροφή θεωρείται βιώσιμη λύση. Στο τέλος, ίσως σχεδιάσουν ακριβώς αυτό.Ομως, αυτό είναι μακριά από το τέλος της Ιστορίας. Στην πραγματικότητα είναι μόνο η αρχή. Κάθε ειδικός στο Μεσανατολικό γνωρίζει ότι η Χαμάς μπορεί να πάρει τον έλεγχο της Δυτικής Οχθης μέσα σε ώρες. Στην πραγματικότητα, ο έλεγχος της Παλαιστινιακής Αρχής και της Φατάχ διατηρείται από τον ισραηλινό στρατό. Αν η Χαμάς πάρει τη Δυτική Οχθη, το μεγαλύτερο κέντρο του ισραηλινού πληθυσμού θα βρεθεί στο έλεος της Χαμάς. Για όσους δεν μπορούν να δουν, αυτό θα ήταν το τέλος του εβραϊκού κράτους. Αυτό μπορεί να συμβεί αύριο, σε τρεις μήνες ή σε πέντε χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι «αν» θα συμβεί αλλά το «πότε». Μέχρι τότε, ολόκληρο το Ισραήλ θα βρίσκεται στην εμβέλεια πυρός της Χαμάς και της Χεσμπολά, η ισραηλινή κοινωνία θα καταρρεύσει, η οικονομία της θα καταστραφεί. Η τιμή μιας απομονωμένης βίλας στο βόρειο Τελ Αβίβ θα είναι ίδια με την τιμή μιας παράγκας στην Kiryat Shmone ή την Sderot. Οταν η πρώτη ρουκέτα χτυπήσει το Τελ Αβίβ, το σιωνιστικό όνειρο θα τελειώσει.Αυτό το γνωρίζουν οι στρατηγοί του ισραηλινού στρατού, το γνωρίζουν οι ισραηλινοί ηγέτες. Γι' αυτό κλιμακώνουν τον πόλεμο εναντίον των Παλαιστινίων μέχρι εξόντωσης. Οι Ισραηλινοί δεν σχεδιάζουν να εισβάλουν στη Γάζα. Αυτό που θέλουν είναι να ολοκληρώσουν τη Νάκμπα. Ρίχνουν βόμβες στους Παλαιστίνιους για να τους εξαφανίσουν. Θέλουν να διώξουν τους Παλαιστίνιους από την περιοχή. Αυτό προφανώς δεν πρόκειται να γίνει. Οι Παλαιστίνιοι θα παραμείνουν. Οχι μόνο θα παραμείνουν, αλλά η μέρα της επιστροφής στη γη τους έρχεται πιο κοντά, καθώς το Ισραήλ καταφεύγει στην πιο φονική τακτική του.Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει η ισραηλινή φυγή από την πραγματικότητα. Το Ισραήλ έχει περάσει το «σημείο μη επιστροφής». Η τύχη του είναι βαθιά χαραγμένη σε κάθε βόμβα που πέφτει σε παλαιστίνιους πολίτες. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ισραήλ για να σώσει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει καμιά στρατηγική εξόδου. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί δρόμο εξόδου του, γιατί ούτε οι Ισραηλινοί ούτε η ηγεσία τους κατανοούν τις βασικές παραμέτρους σ' αυτή τη σύγκρουση.

Το Ισραήλ δεν έχει τη στρατιωτική δύναμη να τελειώσει τη μάχη. Μπορεί να καταφέρει να δολοφονήσει λαϊκούς ηγέτες των Παλαιστινίων, αυτό κάνει εδώ και χρόνια, όμως η παλαιστινιακή αντίσταση και επιμονή δυναμώνουν αντί να αποδυναμώνονται. Οπως πρόβλεψε ένας ισραηλινός στρατηγός, ήδη κατά την πρώτη Ιντιφάντα, «για να νικήσουν, το μόνο που πρέπει να κάνουν οι Παλαιστίνιοι είναι να επιβιώσουν». Αυτοί επιβιώνουν και πράγματι νικούν.Αυτό το αντιλαμβάνονται οι ισραηλινοί ηγέτες. Το Ισραήλ έχει ήδη δοκιμάσει τα πάντα: μονομερή αποχώρηση, πείνα και τώρα εξόντωση. Σκέφτηκε να διαφύγει το δημογραφικό κίνδυνο συρρικνώνοντας τους Παλαιστίνιους σε ένα στενό εβραϊκό γκέτο. Τίποτα δε δούλεψε. Είναι η παλαιστινιακή επιμονή με τη μορφή της πολιτικής της Χαμάς που καθορίζει το μέλλον της περιοχής.Το μόνο που έμεινε στους Ισραηλινούς είναι η προσκόλληση στην τύφλωση και στη φυγή από την πραγματικότητα για να ξεφεύγουν από την καταστροφική βαριά μοίρα τους. Στον κατήφορό τους, θα τραγουδούν τους γνωστούς τους ύμνους για τα θύματα. Διαποτισμένοι από μια εγωκεντρική αντίληψη ανωτερότητας, θα πονέσουν και οι ίδιοι, παραμένοντας τυφλοί μπροστά στον πόνο που προκαλούν στους άλλους. Οι Ισραηλινοί λειτουργούν ως συλλογικότητα όταν ρίχνουν βόμβες στους άλλους, αλλά όταν οι ίδιοι χτυπιούνται καταφέρνουν να γίνονται αθώα θύματα. Είναι αυτή η αντίφαση ανάμεσα στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και στο πώς τους βλέπουν οι υπόλοιποι από μας που μετατρέπει τους Ισραηλινούς σε ένα θηριώδη εκτελεστή. Είναι αυτή η αντίφαση που εμποδίζει τους Ισραηλινούς να κατανοήσουν τη δική τους ιστορία, είναι αυτή η αντίφαση που τους εμποδίζει να κατανοήσουν τις επανειλημμένες πολυάριθμες προσπάθειες για να καταστραφεί το κράτος τους. Είναι αυτή η αντίφαση που τους εμποδίζει να αντιληφθούν το νόημα του Ολοκαυτώματος, ώστε να μπορέσουν να εμποδίσουν το επόμενο. Είναι αυτή η αντίφαση που εμποδίζει τους Ισραηλι- νούς να γίνουν κομμάτι της ανθρωπότητας.Για μια ακόμη φορά, οι Εβραίοι θα πρέπει να βαδίσουν προς ένα άγνωστο μέλλον. Σε κάποιο βαθμό, εγώ ο ίδιος έχω αρχίσει το ταξίδι μου εδώ και αρκετό καιρό. 03/01/2009* Ο Γκίλαντ Ατζμον είναι συνθέτης, μουσικός και πολιτικός ακτιβιστής. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ισραήλ, όμως κατάφερε να αποδεσμευτεί από τα πλοκάμια του Σιωνισμού (η συνειδητοποίησή του άρχισε, όπως περιγράφει ο ίδιος, όταν υπηρετούσε στο σιωνιστικό στρατό στο Λίβανο) και να γίνει υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Υπόθεσης. Εκπατρίστηκε από το Ισραήλ και πλέον δηλώνει «εβραιόφωνος Παλαιστίνιος».

Το Ισραήλ τα βάζει με όλους και με όλα


Στις 26 Σεπτεμβρίου 2000, ο Αλέκος Χρυσανθακόπουλος σε ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή, προς την–τότε–υπουργό Εσωτερικών και πολιτικό προϊστάμενο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Βάσω Παπανδρέου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε αναθέσει «την παρακολούθηση απόρρητων κρατικών πληροφοριών για την ασφάλεια της χώρας στην ισραηλινή εταιρεία Efrat, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε γνώστες ηλεκτρονικών υπολογιστών να γνωρίζουν τα πάντα για την Ελλάδα».
«Το παράδοξο της όλης υπόθεσης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής, «είναι το ότι η ΕΥΠ –σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος– δεν έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των στόχων της μέχρις ότου οι Ισραηλινοί αποκαταστήσουν τυχόν βλάβες του ηλεκτρονικού υπολογιστή», και συνέχιζε λέγοντας, ότι «αφού η εταιρεία του Ισραήλ έχει το software και τους κωδικούς μπορεί να καταγράφει ταυτόχρονα όλους τους στόχους που παρακολουθεί η ΕΥΠ και να διαθέτει το υλικό της σε όσους έχουν ενδιαφέρον».

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

Οριακή ανοχή του Κ.Υ.Σ.Ε.Α.!!!


Σε απόσταση τεσσάρων ναυτικών μιλίων από το Σούνιο και πέντε ν.μ. από την Κέα έφτασε η φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού Turgut Reis (F241, κλάσης “Yavuz” ΜΕΚΟ 200ΤΝ Τrack Ι), παραβιάζοντας κάθε κανόνα αβλαβούς διέλευσης!
Συνολικά η τουρκική φρεγάτα παρέμεινε επί οκτώ ώρες –από τις εννέα το πρωί μέχρι τις πέντε το απόγευμα- εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, πλέοντας ανάμεσα στην Σκύρο, το Κάβο Ντόρο, την Κέα και το Σούνιο!
Τυπικώς η φρεγάτα Turgut Reis συμμετείχε στα αεροναυτικά γυμνάσια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Περίπου στις εννέα το πρωί αποσπάστηκε από τα υπόλοιπα τουρκικά πλοία και έπλευσε ανατολικά - βορειοανατολικά της Σκύρου. Κάνοντας χρήση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης, η τουρκική φρεγάτα μπήκε στο στενό του Καφηρέα (κάβο Ντόρο) και κινήθηκε νοτιοδυτικά προς την Κέα και το Σούνιο επί περίπου τέσσερις ώρες. Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, η φρεγάτα που θεωρείται ένα από τα πλέον αξιόμαχα πλοία του τουρκικού στόλου- ανέστρεψε και κινήθηκε πίσω προς το Κάβο Ντόρο. Από εκείνη την ώρα η ελληνική φρεγάτα Μπουμπουλίνα που παρακολουθούσε διακριτικά τον πλου της Turgut Reis επεσήμανε μέσω ασυρμάτου στο πλήρωμα του τουρκικού πλοίου ότι παραβιάζει το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης και ότι θα πρέπει να πλεύσει προς τα διεθνή ύδατα. Ο κυβερνήτης της τουρκικής φρεγάτας αγνόησε επιδεικτικά όλες τις εκκλήσεις και συνέχισε να πλέει με χαμηλή ταχύτητα 15 κόμβων. Ο προκλητικός πλους της Turgut Reis συνεχίστηκε επί τέσσερις ώρες, μέχρι τις πέντε το απόγευμα, όταν τελικώς εξήλθε από το στενό του Καφηρέα.
Από το Πεντάγωνο επισημαίνεται πάντως ότι η κίνηση της τουρκικής φρεγάτας είχε εντοπιστεί εγκαίρως από τα ναυτικά παρατηρητήρια της Σκύρου και της Άνδρου και ότι σε απόσταση τριών μιλίων από την Turgut Reis έπλεε συνεχώς η φρεγάτα Μπουμπουλίνα.

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Η δήθεν "αριστερή τρομοκρατία" ... Made in CIA


Το είχαμε πει από την αρχή όπως και πολλοί άλλοι ότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι "γιαλαντζί" , όπως και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου όπου ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ και "ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ" δημιουργούσαν την απαραίτητη ατμόσφαιρα και τα απαραίτητα συναισθήματα για την προώθηση τεράστιων συμφερόντων που σχετίζονται είτε με πετρέλαια, είτε με εξοπλιστικά προγράμματα. Η "τρομοκρατία" είναι ΑΚΡΙΒΟ χόμπυ και ο σκοπός της είναι συγκεκριμένος και είναι φυσικά η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ώστε μετά να έρθουν οι "ΣΩΤΗΡΕΣ" τους οποίους ευχαριστούμε και μέσω της Βουλής αλλά και αγορές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Είναι λογικό όπου υπάρχει χαμηλή νοημοσύνη να λειτουργούν περισσότερο τα ζωϊκά κι αρχέγονα ένστικτα , τα οποία ουσιαστικά εξυπηρετούν τα συμφέροντα ΟΣΩΝ επιχορηγούν την επικράτηση της βίας σε συγκεκριμένες στιγμές βάσει συγκεκριμένου σχεδίου. Το αίμα στα Ίμια έφερε το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ του ΣΗΜΙΤΗ και τον Οτσαλάν στους Τούρκους. Το αίμα του Αλέξη, οι ζημιές στις τοπικές οικονομίες και το συντονισμένο κίνημα δυσφήμησης της Ελλάδας στα ΜΜΕ του εξωτερικού έφερε την επιθυμητή πτώση στα ποσοστά της ΝΔ και του ανυπάκουου Καραμανλή.
Με το "κατά Αμερικανική παραγγελίαν" χτύπημα του "ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ" ... ήρθε ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ...η σύσταση των ΗΠΑ για την τρομοκρατία στην Ελλάδα. Διαβάστε το άρθρο του Μιχάλη Ιγνατίου από το ΕΘΝΟΣ και θα καταλάβετε πως εξηγούνται ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ.

Την «τρομοκρατική ατζέντα» επαναφέρει η Ουάσιγκτον
Οι ΗΠΑ βρήκαν και πάλι την ευκαιρία να εκβιάσουν τη χώρα μας επαναφέροντας το θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίαςΛίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον Μπαράκ Ομπάμα, η έξαρση της τρομοκρατίας στη χώρα μας αναδεικνύεται σε μείζον πρόβλημα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Οι αρμόδιοι του FBI και της CIA, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, μετέφεραν τη «μεγάλη ανησυχία τους» στη Διεύθυνση Αντιτρομοκρατίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το νέο περιστατικό, με δεδομένη και την αποτυχία των αστυνομικών Αρχών να επιλύσουν τον γρίφο της επίθεσης με ρουκέτα εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας, στις 12 Ιανουαρίου 2007.
Οι Αμερικανοί διευκρινίζουν ότι οι πράκτορες του FBI δεν επισκέφθηκαν την περιοχή όπου τραυματίστηκε ο αστυνομικός Διαμαντής Μαντζούνης, απλώς συνεργάστηκαν με την Ελληνική Αστυνομία σε επίπεδο ανάλυσης των ευρημάτων και αλληλοενημέρωσης.
Εξήγησαν, επίσης, ότι δεν αναμένεται ενίσχυση του κλιμακίου ή της ασφάλειας του κτιρίου της πρεσβείας, η οποία -έτσι και αλλιώς- φυλάσσεται από ισχυρή ομάδα Αμερικανών πεζοναυτών και Ελλήνων αστυνομικών.

Πάντως, οι Αμερικανοί νιώθουν «δικαιωμένοι» για την απαράδεκτη απόφασή τους να μην εντάξουν την Ελλάδα στις χώρες των οποίων οι υπήκοοι δεν χρειάζονται βίζα για να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.Αναφέρεται συγκεκριμένα πως ήταν δικαιολογημένη η σπουδή τους να μιλούν και να θέτουν συχνά-πυκνά σε Ελληνες αξιωματούχους το θέμα της τρομοκρατίας, καθώς πιστεύουν πως η «17 Νοέμβρη» δεν εξαρθρώθηκε και ότι ο «Επαναστατικός Αγώνας» από το 2003 είναι μια άκρως επικίνδυνη οργάνωση.
Αλλωστε πιστεύουν -και δεν δέχονται αμφισβήτηση- πως τα ασύλληπτα μέλη της 17Ν δρουν τώρα με την ομπρέλα του «Επαναστατικού Αγώνα».

Οι φάκελοι. Ουδείς μπορεί να τοποθετηθεί με βεβαιότητα για τον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθεί με το πρόβλημα η νέα κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, αλλά σίγουρα θα ληφθούν υπόψη όλοι οι φάκελοι που υπάρχουν στη CIA, στο FBI, σε άλλες υπηρεσίες και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.Εάν το περιεχόμενο των φακέλων θεωρηθεί σοβαρό και αξιόπιστο, όπως αναμένεται, οι πιέσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα, παίρνοντας τη μορφή «επίμονων συμβουλών» από την Ουάσιγκτον προς την Αθήνα.
Σε μερικές περιπτώσεις η κυβέρνηση Μπους είχε χρησιμοποιήσει εκβιαστικά το πρόβλημα της τρομοκρατίας και αρκετές φορές είχε προβληθεί ως δικαιολογία για την «πολιτική εκδίκησης» της Αμερικής στο Σκοπιανό και το Κυπριακό.
Πιστεύεται πως εάν πραγματοποιηθεί η επίσκεψη της κ. Ντόρας Μπακογιάννη στην Ουάσιγκτον, μέσα στον Φεβρουάριο όπως επιθυμεί, η νέα υπουργός Χίλαρι Κλίντον θα τοποθετήσει την τρομοκρατία στα υπό συζήτηση θέματα. Πάντως, η επίθεση εναντίον του αστυνομικού ήταν ένα από τα ζητήματα που έθεσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελληνίδα υπουργό Εξωτερικών, στη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη.Η κ. Μπακογιάννη, η οποία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον και τα στελέχη του «ελληνικού λόμπι», επιδιώκει να λάβει άμεσα πρόσκληση από τη νέα υπουργό Εξωτερικών για να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον. Βασική επιδίωξή της είναι να εξασφαλίσει πρόσκληση από τον κ. Ομπάμα για τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, η οποία θα του τονώσει το ηθικό και θα τον ενισχύσει πολιτικά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, Washington

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

Στόχος και η ενημέρωση-Πρωτοφανής επιχείρηση ελέγχου των MME από το Ισραήλ

Της Ευρυδικης Μπερση

Πτυσσόμενη πολυθρόνα, τραπεζάκι, καφές, εκνευρισμός και υπομονή μέχρι την επόμενη ζωντανή αλλά κενή μετάδοση «από τα σύνορα Ισραήλ - Γάζας». Από τους λόφους του Νοτίου Ισραήλ, οι αντιπρόσωποι των διεθνών μέσων ενημέρωσης υποχρεώνονται να ατενίζουν τη Γάζα με τα κιάλια, υφιστάμενοι την αποτελεσματικότερη μορφή προληπτικής λογοκρισίας, που δεν είναι άλλη από την απαγόρευση της πρόσβασης. Η καραντίνα του διεθνούς Τύπου είναι σημαντικό σκέλος μιας πρωτοφανούς επιχείρησης ελέγχου του ειδησεογραφικού μηνύματος από το Ισραήλ.
«Σε αντίθεση με οποιονδήποτε άλλο πόλεμο στην ιστορία του Ισραήλ, σε αυτόν, η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει ολοκληρωτικά το μήνυμα και την εξιστόρηση των γεγονότων, τόσο για λόγους πολιτικούς, όσο και για λόγους στρατιωτικής τακτικής», έγραψε στις 7 Ιανουαρίου ο επικεφαλής του γραφείου των «Νιου Γιορκ Τάιμς» στην Ιερουσαλήμ, Ιθαν Μπρόνερ.
Η ένωση ξένων ανταποκριτών στο Ισραήλ έφθασε να εκδώσει ανακοινωθέν που αναφέρει ότι το κράτος του Ισραήλ «εντάσεται στην κατηγορία λίγων καθεστώτων σε ολόκληρο τον κόσμο, που εμποδίζουν συστηματικά τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους». Η γκρίνια του διεθνούς Τύπου, ο οποίος, αφού δεν έχει τι άλλο να κάνει, συμμετέχει σε δωρεάν δημοσιογραφικές εκδρομές στα σύνορα που οργανώνουν ειδικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων για να δείξουν στη διεθνή κοινή γνώμη τις ζημιές που προκαλούν οι ρουκέτες της Χαμάς, είναι προτιμότερη για το Ισραήλ από τις εικόνες φρίκης που θα κατέκλυζαν τις τηλεοπτικές οθόνες της Δύσης.
Ειδικό γραφείο
Σε αυτόν τον πόλεμο, το Ισραήλ δημιούργησε ειδικό γραφείο που συντονίζει τους πάντες, από το γραφείο του πρωθυπουργού και το υπ. Εξωτερικών μέχρι τον στρατό και τους πρώην πρέσβεις, ώστε να περνούν το ίδιο μήνυμα. Μπροστά στην εξέλιξη της τέχνης της πολεμικής προπαγάνδας από το Ισραήλ, μέσω YouTube, twitter και δεκάδων ιστοσελίδων και μπλογκ, οι προπαγανδιστικές απόπειρες της Χαμάς, που συστηματικά ισχυρίζεται ότι όλοι οι νεκροί είναι άμαχοι, μοιάζουν τόσο αδέξιες όσο και οι αυτοσχέδιοι πύραυλοί της μπροστά στο ισραηλινό οπλοστάσιο.
Πάντως, οι ιντερνετικές επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων δεν είναι πάντα επιτυχείς. Την περασμένη εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός ανέβασε στο YouTube βίντεο από κάμερα αεροπλάνου, που έδειχνε τον βομβαρδισμό «μελών της Χαμάς» που «φορτώνουν πυραύλους στην καρότσα φορτηγού». Την επόμενη ημέρα η ισραηλινή ειρηνιστική οργάνωση Β’Τσελέμ δημοσίευσε φωτογραφίες καμένων φιαλών οξυγόνου και μαρτυρίες ότι οι υποτιθέμενοι πύραυλοι ήταν κατά πάσα πιθανότητα φιάλες οξυγόνου.
Εργαλείο δημοσίων σχέσεων για το Ισραήλ ήταν και η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής. Από τις 19 Ιουνίου και επί 4,5 μήνες, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς σέβονταν, μέσες - άκρες, την εκεχειρία. Ομως, στις 4 Νοεμβρίου το Ισραήλ σκότωσε έξι μέλη της Χαμάς. Αυτό το περιστατικό, που ουσιαστικά σφράγισε την τύχη της εκεχειρίας αφού την επομένη άρχισαν οι καθημερινές ρίψεις πυραύλων της Χαμάς, πέρασε τελείως απαρατήρητο στη διεθνή κοινή γνώμη. Για το χτύπημα είχε επιλεγεί η ημέρα της εκλογής του Μπαράκ Ομπάμα στην προεδρία των ΗΠΑ.

www.kathimerini.gr

Οι Εβραίοι είναι εγκληματίες πολέμου και όχι μόνο!


Πίνακας που φέρει την εικόνα του φρικιαστικού αυτού θεάματος διατηρείται ακόμη στα αρχεία της Βουδαπέστης.

Στις 19 Ιουνίου 1764, στο Ορκούλ (Orkul) της Ουγγαρίας, το δεκαετές, παιδί του Ιωάννου Βάλλα (Jean Balla) εξελθών το πρωϊ στους αγρούς να μαζέυει λουλούδια, εξαφανίζεται. Στις 25 Ιουνίου, ανευρίσκεται το πτώμα του, φέρων τα χέρια του δεμένα, το δεξί μάτι του οξωρυγμένο, τον λαιμό του σφιγμένο με σχοινί, βαθιά πληγή στον λάρυγγα, 18 μαχαιριές στο πρόσωπο, 14 στα χέρια, 32 στο στήθος, 17 στο πίσω μέρος του θώρακα και τα νώτα και 19 στα πόδια και τους μηρούς. Στο λαιμό του παιδιού είχε χαραθεί με αιχμηρό εργαλείο η εξής επιγραφή με Εβραϊκά γράμματα: "Ένας Θεός υπάρχει, γι' αυτό ας λείπει ο ένας από τους Δύο".

Όταν ανακάλυψαν το πτώμα, όλοι θυμήθηκαν ότι την ημέρα της εξαφάνισης του παιδιού παρετηρήθει στην κωμόπολη ασυνήθιστη προσέλευση Εβραίων της Πολωνίας. Συνελήφθησαν 3 Εβραίοι για τους οποίους υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις. Αξιόπιστοι μάρτυρες κατέθεσαν ότι το απόγευμα της προηγούμενης μέρα που εξαφανίσθηκε το παιδί, είδαν και άκουσαν 2 ξένους Εβραίους να συνομιλούν με το θύμα και να του προτείνουν να μαζέψει από τα χωράφια λουλούδια και βότανα τα οποία τάχα είχαν ανάγκη. Στο τέλος η διαπράξει της ανθρωποθυσίας ομολογήθηκε από τους συλληφθέντες Εβραίους, οι οποίοι και καταδικάσθηκαν σε θάνατο, τον οποίο υπέστησαν οι δύο. Ο τρίτος Εβραίος τιμωρήθηκε ελαφρότερα και λόγω των καταθέσεων του και διότι ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό στο τέλος.To 1774, μια Χριστιανή νεαρά ήταν υπηρέτρια σε μια Εβραϊκή Συνοικία της Βουδαπέστης (Therese Ville, Rue de Roi). Μια μέρα αποκοιμήθηκε με κάποια ναρκωτική ουσία από τους Εβραίους κύριους της, κατά την παραμονή της Εβραϊκής εορτής του Φουρίμ, και εξύπνησε 24 ώρες μετά. Μόλις σηκώθηκε, αισθάνθηκε τον εαυτό της τόσο αδύναμο ώστε να μη μπορεί να βηματίσει καθόλου. Συγχρόνως ένιωσε όλα τα μέλη της να πονούν. Εξέτασε το σώμα της και βρήκε στο κάτω μέρος του δεξιού και αριστερού βραχίονα μικρές τρύπες που έμοιαζαν με δήγματα βδελλών. Αμέσως εγκατέλειψε το Εβραϊκό σπίτι. Ο ιατρός ο οποίος την εξέτασε απέδωσε τα συμπτώματα της αδυναμίας στην αφαίρεση μεγάλης ποσότητας αίματος.To 1775, στην Πολωνία, ο Στανίσλαος Στρόσκυς, παιδί Χριστιανών, θανατώνεται με φρικώδη βασανιστήρια από Εβραίους, τους οποίους καθοδηγούσε ο Ραββίνος Ιούδας. (Πηγή: Τίζα - Ελζάρ, Ούγγρου βουλευτού).To 1784, χάθηκε στην Ζάκυνθο ο δωδεκαετής Ιωάννης Ζερβός. Το πτώμα του βρέθηκε εντός σάκκου από τους συγγενείς του, 8 μέρες μετά την εξαφάνιση του, φέρων τους τύπους των ήλων, τομές στα χέρια και τα πόδια, καθώς και λόγχης στα πλευρά. Από αυτά τα σημάδια ο λαός της Ζακύνθου κατάλαβε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από τους Εβραίους. Ο λαός εξεγερθεί κατά των Εβραίων της Ζακύνθου και πλήγωσε μερικούς απ' αυτούς και προξένησε ζημιές στις Εβραϊκές περιουσίες. Ο παιδομάρτυρας ετάφει μέσα στην Μητρόπολη και μετά από 12 χρόνια κατόπιν οράματος ανευρέθη σώος. Πληροφορηθείς το γεγονός ο Λατίνος της νήσου Επίσκοπος, άρπαξε το σώμα και το έστειλε στην Ενετία, όπου σώζεται έκτοτε εκεί με το όνομα "Άγιος Ιωάννης του Σταυρού". Στην Ζάκυνθο περισώζεται μόνο το ένα πόδι του Αγίου Παιδομάρτυρα.

("Βήμα" Πύργου και "Καιρούς" Αθηνών, Μάιος 1890 και εφημερίδα "Ακρόπολη", Απρίλιος 1980).