Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Για τρομοκρατική επίθεση στη Μονή Πετράκη κάνει λόγο η Ιερά Σύνοδος

Για τρομοκρατική επίθεση στη Μονή Πετράκη κάνει λόγο η Ιερά Σύνοδος
Την ευχή να γίνει πλήρως κα­τα­νο­ητό στην κοινωνία μας ότι «οι τρο­μο­κρα­τι­κές ενέργειες δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν κα­νέ­ναν και να ε­πι­κρα­τή­σει η ει­ρήνη και η κα­ταλ­λαγή του Θεού μεταξύ των ανθρώπων» εκφράζει η Ιερά Σύνοδος μετά τις επιθέσεις με μολότοφ στη Μονή Πετράκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου περίπου στις 3.00 ο­μάδα α­γνώ­στων ε­πι­τέ­θηκε με πε­ρί­που 10 βόμ­βες μο­λό­τοφ στον προ­αύ­λειο χώρο του κτιρίου της Ι­ε­ράς Συνόδου.
Το κτίριο της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου δεν έ­χει ο­ποι­α­δή­ποτε α­στυ­νο­μική προ­στα­σία. Από την νυ­κτε­ρινή ε­πί­θεση κα­τα­στρά­φηκε ένα υ­πη­ρε­σι­ακό αυ­το­κί­νητο και το ι­δι­ω­τικό αυ­το­κί­νητο υ­παλ­λή­λου.
«Η ά­μεση ε­πέμ­βαση της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σίας α­πέ­τρεψε τα χει­ρό­τερα. Μα­κάρι να γί­νει πλήρως κα­τα­νο­ητό στην κοι­νω­νία μας ότι οι τρο­μο­κρα­τι­κές ε­νέρ­γειες δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν κα­νέ­ναν και να ε­πι­κρατήσει η ει­ρήνη και η κα­ταλ­λαγή του Θεού με­ταξύ των αν­θρώ­πων. Ευ­χό­μα­στε ο Θεός να συγ­χω­ρεί τους δρά­στες» σημειώνει.

http://www.tribune.gr/religion/news/article/272510/gia-tromokratiki-epithesi-sti-moni-petraki-kani-logo-iera-sinodos.html